Tor­ka ef­ter ti­dig vär­me le­der till eld­nings­av­rå­dan

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Det har bli­vit väl­digt varmt snabbt. Nu av­rå­der rädd­nings­tjäns­ten från eld­ning.

Vå­ren blev kort i år. I stäl­let blev det plöts­ligt het och torr som­mar. Det har gjort att skog och mark tor­kat fort och i vec­kan ut­fär­da­des eld­nings­för­bud i många kom­mu­ner i Mä­lar­da­len.

I Ekerö har det än­nu stan­nat vid en av­rå­dan från eld­ning.

– Vi re­kom­men­de­rar att man in­te el­dar. Det är in­te ett eld­nings­för­bud än, men vi är gans­ka nä­ra ett så­dant be­slut, för det är väl­digt torrt ute, sä­ger Pa­trick Jo­hans­son, ope­ra­tiv chef på Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund.

När den­na tid­ning gick i tryck skul­le det en­ligt pro­gno­sen bli li­te regn till hel­gen. Be­ro­en­de på om det ut­lo­va­de reg­net kom­mer kan re­kom­men­da­tio­nen änd­ras.

Inga till­bud – Vi hål­ler be­vak­ning på det här he­la ti­den. Än så länge har det in­te va­rit någ­ra all­var­li­ga till­bud i sko­gen men mär­ker vi att det blir en an­storm­ning av in­ci­den­ter ute i skog och mark då kanske vi ham­nar i ett läge där vi mås­te ut­fär­da ett för­bud, sä­ger Pa­trick Jo­hans­son.

Det är in­te tor­ra­re nu än det va­rit vis­sa som­rar. Där­e­mot har det bli­vit torrt ovan­ligt ti­digt i år.

– Det har kom­mit så fort. Vi var in­te rik­tigt be­red­da på det, det har gått väl­digt fort nu med ett an­tal var­ma da­gar. Så det har tor­kat upp snabbt, sä­ger Pa­trick Jo­hans­son.

Av­rå­dan gäl­ler all eld­ning ut­om­hus, allt­så även träd­gårds­bra­sor. Man ska även va­ra för­sik­tig i sam­band med grill­ning el­ler skogs­ar­be­te, ef­tersom gnis­tor från grill och ma­ski­ner kan va­ra till­räck­ligt för att ska­pa en brand. Man ska ock­så va­ra myc­ket för­sik­tig med ci­gar­rett­glöd.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TORRT. Den ti­di­ga vär­men ger risk för brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.