Fle­ra tu­sen el­kun­der ut­an ström ef­ter stort av­brott

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Ons­dags­mor­go­nen blev ström­lös på sto­ra de­lar av Mä­larö­ar­na.

I över en tim­me var ström­men bor­ta.

Ett trans­for­ma­tor­fel var or­sa­ken en­ligt Vat­ten­fall.

Strax fö­re 09.00 på ons­dags­mor­go­nen la­de ström­men av på sto­ra de­lar av Mä­larö­ar­na.

En­ligt el­bo­la­get El­le­vio ska det ha va­rit drygt 9 300 av de­ras kun­der som drab­ba­des av ström­löst.

Or­sa­ken till strö­mav­brot­tet var att en av Vat­ten­falls led­ning­ar ha­de gått sön­der.

– Det var fel i en trans­for­ma­tor. El­nä­tet går ige­nom tre de­lar. Det svens­ka stam­nä­tet dri­ver stam­nä­tet på 400 ki­lovolt. Det trans­for- me­ras ner i sto­ra trans­for­ma­to­rer till 70 ki­lovolts nät som är re­gi­on­nä­tet. Det i sin tur trans­for­me­rar ström­men till lo­kal­nä­tet. I över­gång­en mel­lan re­gi­on­nä­tet och lo­kal­nä­tet blev det fel, sä­ger Mikael Björ­nér, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för Mel­lans­ve­ri­ge, på Vat­ten­fall.

Tra­sig från­skil­ja­re En tra­sig från­skil­ja­re var felet som or­sa­ka­de den ström­lö­sa mor­go­nen.

– Tek­ni­ker­na kopp­la­de om. Man kan gö­ra om­kopp­ling­ar för att se­pa­re­ra ett fel och se­dan åt­gär­da det i lugn och ro. När det kopp­la­des om fick Ekerö till­ba­ka ström­men, sä­ger Mikael Björ­nér.

Ef­ter un­ge­fär en och en halv tim­me var ström­men till­ba­ka igen på Mä­larö­ar­na.

Sto­ra de­lar av söd­ra Stock­holm, bland an­nat Sö­der­täl­je och Nynäs­hamn drab­ba­des i sam­ma ve­va av ström­löst. Där ska ström­men ska ha va­rit till­ba­ka igen nå­got se­na­re.

Lik­nan­de hän­del­ser är in­te helt ovan­ligt och en­ligt Mikael Björ­nér ska ing­et hand­ha­van­de fel ha gjorts.

– Tek­nis­ka ut­rust­ning kan all­tid gå sön­der. I en trans­for­ma­tor­sta­tion finns myc­ket tek­nik. När det går sön­der nå­got i en trans­for­ma­tor­sta­tion på re­gi­ons­näts­ni­vå drab­bar det många sek­to­rer i sam­häl­let, sä­ger han.

FO­TO: MOSTPHOTOS

EL. He­la Ekerö cent­rum sak­na­de el i ons­dags mor­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.