Peu­geot 508 ser allt i mörk­ret

Mälarö Tidning - - Motor -

Peu­geot har in­stal­le­rat en in­fra­röd ka­me­ra i nya ver­sio­nen av 508. Den kan upp­täc­ka och sig­na­le­ra till au­tobroms­sy­ste­met att stan­na för djur el­ler män­ni­skor fram­för bi­len även när det är mörkt.

Nya ver­sio­nen av Peu­geot 508 är 1,4 me­ter hög och med si­na 4,75 me­ter är den sju cen­ti­me­ter kor­ta­re än fö­re­gå­en­de mo­dell. Platt­for­men bi­len är byggd på he­ter EMP2 och med hjälp av den har vik­ten på bi­len mins­kats med 70 ki­lo.

Bi­len byggs i Frank­ri­ke och lan­se­ras i Sve­ri­ge till hös­ten.

Det finns två ben­sin­mo­to­rer och två die­sel­mo­to­rer att väl­ja på, med ef­fekt­spann på 130–225 häst­kraf­ter. Väx­ellå­dan är åt­taste­gad au­to­mat el­ler ma­nu­ell med sex väx­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.