Ut­släp­pen är för hö­ga för att nå kli­mat­mål

Mälarö Tidning - - Motor -

För­ra året sjönk ut­släp­pen från väg­tra­fi­ken med två pro­cent. Det­ta tack va­re ökat an­vän­dan­de av biobräns­le och elekt­ri­fi­e­ra­de bi­lar. Men det räc­ker in­te. Fort­sät­ter det så här un­der de tolv kom­man­de åren kom­mer vi in­te upp­nå riks­da­gens be­slu­ta­de kli­mat­mål om att ha re­du­ce­rat ut­släpp med 70 pro­cent för in­ri­kes trans­por­ter från 2010 till 2030.

En­ligt Trans­port­sty­rel­sen och Tra­fik­ver­ket mås­te ut­släp­pen sjun­ka åt­ta pro­cent var­je år om tids­ra­men ska hål­las.

I snitt släpp­te nya bi­lar näs­tan ut sam­ma mängd kol­di­ox­id 2016 som 2017, 123 gram per kilo­me­ter. Dess­utom öka­de tra­fi­ken på vägar­na med 1,5 pro­cent un­der 2017.

– Det är oro­väc­kan­de att ut­släpps­minsk­ning­en till­fäl­ligt stan­nat av. Vi be­hö­ver al­la gö­ra myc­ket mer för att mins­ka ut­släp­pen snab­ba­re, in­te minst vid ny­bilskö­pen, sä­ger Sven Hun­ham­mar, mil­jö­di­rek­tör på Tra­fik­ver­ket.

FO­TO: PEU­GEOT

IN­FRA­RÖD. Ka­me­ran i nya 508 kan upp­täc­ka män­ni­skor och djur även när det är mörkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.