Så myc­ket säljs un­der ut­gångs­pris

Mälarö Tidning - - Hemma -

En­ligt nya siff­ror från bo­stads­saj­ten Boo­li.se har an­de­len bo­stä­der i Stock­holms kom­mun som säljs un­der ut­gångs­pris ökat kraf­tigt.

Mel­lan 1 ja­nu­a­ri och 1 maj 2016 sål­des tre pro­cent av bo­stä­der­na som var ute till för­sälj­ning i Stock­holm un­der ut­gångs­pris. För­ra året var siff­ran fy­ra pro­cent och i år är den he­la 15 pro­cent.

Den störs­ta för­änd­ring­en rör vil­lor där 24 pro­cent sålts un­der ut­gångs­pris. För lä­gen­he­ter är siff­ran 14 pro­cent.

– Egent­li­gen är det en gans­ka sund ut­veck­ling. Man sät­ter in­te ett så lågt pris att det krävs många bud­gi­va­re för att bli nöjd med slut­pri­set, sä­ger Ma­til­da Adel­borg, i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

SJUN­KER. Nu vi­sar nya siff­ror att för­sälj­nings­pri­ser­na på vil­lor i sto­ra de­lar av Stock­holm har sjun­kit de se­nas­te må­na­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.