Gi­rig­het fö­re för­tro­en­de

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Jo­han Sun­dqvist, San­dud­den

I Mä­larö Tid­ning nr 17 lyf­tes det fram i re­dak­tio­nell text att ”Få Ekerö­bor li­tar på si­na lo­ka­la po­li­ti­ker”. Lus­tigt nog var ar­ti­keln il­lu­stre­rad med en bild av de högav­lö­na­de kom­mu­nal­rå­den Adam Reu­ter­ski­öld 90 822 kr/mån och Han­na Svens­son 70 966 kr/mån. I van­lig ord­ning till­sam­mans.

Min fun­de­ring är gi­vet­vis hur det är möj­ligt att des­sa två in­te själ­va för­står att för att åter­få för­tro­en­de så mås­te de ska­pa för­tro­en­de för sig själ­va och för den s.k. po­li­tik som de står för.

I mi­na ögon är de lö­ner som de bå­da upp­bär en sym­bol för dels di­stan­sen mel­lan dem själ­va och med­bor­gar­na och dels ett be­vis på hur lätt­vin­digt de han­te­rar vå­ra ge­men­sam­ma skatte­me­del.

För att ska­pa nå­gon form av re­la­tion så är ge­nom­snittsin­koms­ten i Sve­ri­ge cir­ka 32 200 kr/mån och en riks­dags­le­da­mot tjä­nar 65 400 kr/må­na­den. Tyc­ker du som med­bor­ga­re i Ekerö att det är rim­ligt att Adam Reu­ter­ski­öld tjä­nar tre gång­er så myc­ket på sitt po­li­tis­ka upp­drag som ge­nom­snittsin­koms­ten i Sve­ri­ge? Jag tyc­ker det in­te.

Hur är det då möj­ligt att des­sa två, en mo­de­rat och en so­ci­al­de­mo­krat kan ha till­skan­sat sig des­sa lö­ner? Myc­ket en­kelt, det rå­der en ohe­lig al­li­ans mel­lan mo­de­ra­ter och so­ci­al­de­mo­kra­ter när det gäl­ler att ut­for­ma lö­ner och ar­vo­den till sig själ­va.

Det är näm­li­gen så att kom­mun­full­mäk­ti­ge till­sät­ter en ar­vo­des­kom­mit­té in­för var­je man­dat­pe­ri­od som ut­for­mar des­sa fan­ta­si­lö­ner. I den­na kom­mit­té har mo­de­ra­ter­na och so­ci­al­de­mo­kra­ter­na all­tid haft sam­ma upp­fatt­ning. Det har in­ne­bu­rit att inga and­ra par­ti­er har kun­nat på­ver­ka hur lö­ner el­ler ar­vo­den för­de­lats. Störst har gått först.

Så länge en­skil­da in­di­vi­der och po­li­tis­ka par­ti­er ser po­li­ti­ken som en kar­riär­väg och en föd­krok sna­ra­re än ett kall och en vil­ja att åstad­kom­ma nå­got bätt­re för oss al­la här på Ekerö så kom­mer ni Adam och Han­na ald­rig att åt­nju­ta vårt för­tro­en­de. Det är djupt sorg­ligt för he­la det lo­ka­la de­mo­kra­tis­ka sy­ste­met att ni in­te själ­va ser den­na kopp­ling och gör nå­got åt det.

Det är dags att stä­da trap­pan upp­i­från och den bör­jar med er – Adam och Han­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.