Cy­kel­pen­da­re: Ett hel­hets­tänk sak­nas

Cy­kel­ba­nor på cir­ka 23,5 kilo­me­ter ska byg­gas runt om på öar­na. Men pla­ner­na lig­ger långt i fram­ti­den. – Jag skul­le vil­ja att kom­mu­nen tänk­te som en cy­klist när de pla­ne­rar, sä­ger cy­kel­pend­la­ren Fred­rik Zandrén. ”Det går in­te att ba­ra tram­pa på”

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Tä­tor­ten är full av cy­kel­hin­der och kom­mu­nens cy­kel­vägs­plan drar ut på ti­den. Fort­fa­ran­de är många av de lo­va­de sträc­kor­na långt från att bli verk­lig­het.

To­talt ska det fin­nas 77,35 kilo­me­ter av gång- och cy­kel­vä­gar på Mä­larö­ar­na. Det klub­ba­de kom­mu­nen i en plan från 2014. Men än­nu är det långt kvar till pla­nen är verk­lig­het.

En av de cy­kel­vä­gar som fö­re­sla­gits är längs Ekerö­vä­gen till Sund­by.

– Där stöt­te vi på patrull med en mar­kä­ga­re som in­te vil­le att det skul­le gå en cy­kel­ba­na över den­nes tomt. Så det har bli­vit en fas­tig­het­s­och mark­frå­ga som dra­git ut på ti­den och där man in­te rik­tigt nått fram till varand­ra, sä­ger Jo­han Elfver, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Ekerö kom­mun.

Leds ut mot tra­fi­ken I dags­lä­get tar cy­kel­vä­gen slut vid Wi­nabs vik­vägg­s­fa­brik. Kom­mer man cyk­lan­de från Ekerö tätort ut mot Sund­by så leds man i ut i kör­ba­nan mot mö­tan­de trafik.

– Kän­ner man in­te till det så kan det slu­ta rik­tigt il­la. Cy­kel­vä­gen går rakt ut i vägen, sä­ger Fred­rik Zandrén.

Han är just nu för­äld­ra­le­dig men cy­kel­pend­lar an­nars från hem­met i Nibb­la bac­ke till job­bet i stan. Han sak­nar fram­förallt ett ge­nom­gå­en­de cy­kel­tänk i Ekerö.

– Det är ett hop­kok av små bi­tar. Det är en­sta­ka in­sat­ser och ing­et ge­nom­gå­en­de cy- kel­stråk. Vis­sa stäl­len är jät­te­bra och and­ra jät­te­då­li­ga, sä­ger han.

På vägen ge­nom Ekerös tätort blir man di­ri­ge­rad upp på trot­to­a­rer och ut i kör­ba­nan om vartan­nat och det gör att det tar tid me­nar Fred­rik Zandrén.

– Det är så många hin­der på vägen ge­nom he­la cen­tra­la Ekerö och det stör flö­det. Det går in­te att ba­ra tram­pa på, sä­ger han.

Be­hövs små åt­gär­der Bit­vis är det gans­ka små åt­gär­der som skul­le gö­ra stor skill­nad för att gö­ra cy­kel­pend­ling­en snab­ba­re och säk­ra­re, tror han.

– Det skul­le in­te kos­ta så myc­ket att sän­ka en trot­to­ar- kant men det skul­le gö­ra myc­ket för cy­klis­ter­na, sä­ger han.

Från Tapp­ström vi­da­re in mot Noc­ke­by är det en väl­dig skill­nad. Den­na vin­ter var vägen dess­utom sopsal­tad i stäl­let för san­dad.

– Det blir som som­marväg­lag. Man slip­per gru­set som ock­så tar tid att so­pa upp. Det är väl­digt trev­lig cyk­ling på den sträc­kan, sä­ger Fred­rik Zandrén.

Ny be­lägg­ning I Stock­holms stad har to­talt en mil­jard kro­nor öron­märkts för cy­kel­pro­jekt mel­lan 2012 och 2018. Någ­ra av de in­ve­ste­ring­ar som på­ver­kar många cy­kel­pend­la­re från Ekerö är den dub­bel­rik­ta­de cy­kel­ba­na som byggs längs Bergs­lags­vä­gen.

Det kom­mer även läg­gas ny be­lägg­ning på cy­kel­ba­nor­na på Ulvsun­da­le­den och på Drott­ning­holms­vä­gen mel­lan Brom­ma­plan och Noc­ke­by.

Mä­larö Tid­ning har sökt Ekerö kom­muns mil­jö- och stads­bygg­nads­chef Tom­mie Eriks­son och tek­nik- och ex­plo­a­te­rings­chef Jo­nas Or­ring för en kom­men­tar om cy­kel­vägs­pla­nen. De har dock in­te va­rit an­träff­ba­ra.

Vis­sa stäl­len är jät­te­bra och and­ra jät­te­då­li­ga.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

PENDLAR. Fred­rik Zandrén cy­kel­pend­lar från sitt hem i Nibb­la bac­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.