FÄRINGSÖFAMILJ TILL­BA­KA I TV FÖR ATT BYG­GA NYTT

I fjol var Åke och Pla­tin Carl­son dub­belt tv-ak­tu­el­la. I som­mar har de med sig So­fie och Adéle i ru­tan.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

I fjol var de dub­belt tvak­tu­el­la.

Näs­ta vec­ka är Fä­ringsö­fa­mil­jen Carl­son till­ba­ka i ru­tan som hem­ma­byg­ga­re.

– Det blir full fart och gal­na idéer, sä­ger Pla­tin Carl­son.

När en kom­pis hör­de av sig till Fä­ringsö­bon Pla­tin Carl­son och und­ra­de om hon kän­de till nå­gon som skul­le byg­ga nå­got, för­ra som­ma­ren, frå­ga­de hon sin pap­pa Åke. Han nap­pa­de själv och fick se­dan med sig fa­mil­jen. Det blev star­ten på det som näs­ta vec­ka kom­mer sän­das i TV4 och går un­der nam­net ”Al­la byg­ger”, en re­a­li­ty­se­rie med hem­ma­byg­ge i fo­kus.

– Jag kan av­slö­ja att det in­te blir jät­tel­ugnt. Det blir full fart och gal­na idéer. Pro­gram­met är upp­byggt så att man föl­jer hem­ma­byg­ga­re, men det finns ing­en pro­gram­le­da­re ut­an det är vi som är pro­gram­met. Man föl­jer någ­ra fa­mil­jer som är hem­ma och byg­ger och för­verk­li­ga hus­dröm­mar, sä­ger Pla­tin Carl­son, som in­te får av­slö­ja vad fa­mil­jen ska byg­ga.

De som byg­ger är för­u­tom Pla­tin och hen­nes pap­pa Åke, även hen­nes mam­ma So­fie. Dess­utom kom­mer sto­ra­sys­ter Adéle på be­sök från Adel­sö, där hon bor, för att hjäl­pa till.

– Det har va­rit jät­te­kul och gläd­je så fort film­tea­met stod ut­an­för dör­ren, sä­ger Pla­tin Carl­son.

Bygg­pro­jek­tet som följs är ett ny­byg­ge som görs i fa­mil­jens träd­gård. Ar­be­tet sat­te sam­ar­bets­för­må­gan på prov.

– Vi har haft li­te sam­ar­bets­svå­rig­he­ter ibland och in­te va­rit helt sams om hur vi ska byg­ga. Det har än­då va­rit ro­ligt i slutän­dan att få spen­de­ra en hel som­mar med sin fa­milj och gö­ra nå­got som man kanske in­te gör var­je år, sä­ger Pla­tin Carl­son.

Fa­mil­jen Carl­son val­de själ­va vad och hur de skul­le byg­ga. Pro­duk­tions­bo­la­get ha­de inga in­struk­tio­ner.

– Vi drog igång med vå­ra gal­na idéer och kör­de på. Det en­da de gjor­de var att stå och fil­ma. Det var kul att de in­te la­de sig i. Min fa­milj byg­ger in­te en­ligt mal­lar. Det fanns inga rit­ning­ar ut­an blir väl­digt eget och per­son­ligt, sä­ger hon.

Al­la byg­ger har pre­miär på TV4 den 24 april.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

VA­NA. Åke och Pla­tin Carl­son har va­rit med i fle­ra tv-pro­gram det se­nas­te året. Nu får de säll­skap av So­fie, till väns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.