Öpar­ti­et vill ha tiggar­till­stånd

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Ing­et tig­ge­ri­för­bud, men väl ett kom­mu­nalt till­stånd.

Det fö­re­slår Öpar­ti­et i en mo­tion till kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Vi har fått sig­na­ler från in­vå­na­re att vi mås­te gö­ra nå­got, sä­ger De­sirée Björk, grupple­da­re.

Frå­gan om tig­ge­ri har va­rit en het po­li­tisk dis­kus­sion de se­nas­te åren. Så även i Ekerö kom­mun, där tig­ge­ri fö­re­kom­mer på fler håll.

– Per­son­li­gen bru­kar jag ge en gå­va ef­tersom jag tyc­ker synd om dem. Sam­ti­digt kanske in­te det är ett sätt att hjäl­pa dem om det är så att det fö­re­kom­mer or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het bakom, sä­ger De­sirée Björk.

Ska ge kom­mu­nen in­syn Det in­te otillå­tet att tig­ga. Men för att ge kom­mu­nen in­syn och möj­lig­gö­ra en kon­takt mel­lan den som tig­ger och so­ci­a­la myn­dig­he­ter fö­re­slår Öpa­ri­tet ett tillägg i de lo­ka­la ord­nings­fö­re­skrif­ter­na.

– Om det är så att det fö­re­kom­mer en brotts­lig­het i det här, kan det hjäl­pa den som tig­ger, sä­ger De­sirée Björk.

Tan­ken är att till­stån­det ska an­sö­kas av var­je per­son och gäl­la be­grän­sad tid.

– Vi fö­re­slår att kom­mu­nen ska ut­re­da det, sä­ger hon.

De­sirée Björk po­äng­te­rar att om ett till­ståndskrav blir ak­tu­ellt är det vik­tigt att det ock­så finns en rim­lig på­följd vid över­trä­del­se.

– Det gör det om du in­te har till­stånd för torg­för­sälj- ning. Då ut­går nå­gon slags bot, sä­ger hon.

Mo­tio­nen läggs till kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de på tis­dag. Ett be­sked om be­slut kan dock drö­ja.

– En­ligt kom­mu­nal­la­gen ska en mo­tion be­hand­las in­om ett år, sä­ger hon.

Osä­ker på re­ak­tio­ner­na De­sirée Björk kan in­te min­nas att ett lik­nan­de för­slag har va­rit ak­tu­ell ti­di­ga­re. Hon vå­gar in­te spe­ku­le­ra i vil­ka re­ak­tio­ner som för­sla­get kan kom­ma att väc­ka bland kom­mun­full­mäk­ti­ges le­da­mö­ter.

Mä­larö Tid­ning har va­rit i kon­takt med kom­mu­nens so­ci­al­chef Le­na Bur­man Jo­hans­son. Hon kän­de då in­te till för­sla­get och vill av­vak­ta att kom­men­te­ra ären­det tills dess att det har pre­sen­te­rats.

En­ligt mo­tio­nen de­fi­ni­e­rar Öpar­ti­et tig­ge­ri som ”att ut­an mot­pre­sta­tion ut­be sig om eko­no­miskt un­der­stöd”.

FO­TO: DA­NI­EL CANNERVIK

TIG­GE­RI. På fle­ra plat­ser i kom­mu­nen fö­re­kom­mer tig­ge­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.