Ex­tra myc­ket fisk i Tapp­ström

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Mer fisk är på­fyllt i Mä­la­ren.

På ons­da­gen släpp­tes 800 havs­ö­ring­ar ut i Tapp­ströms­ka­na­len.

De får dock in­te fis­kas än­nu.

Ef­ter­frå­gan om att få va­ra med i det fis­ke­kor­tet som gäl­ler TDA och rör trolling, drag rodd och ang­el­fis­ke fanns från Ekerös fis­ka­re. Det nap­pa­de Id­rotts­för­valt­ning­en i Stock­holms stad på.

– Kom­mu­nen upp­lå­ter li­te vat­ten åt vårt TDA-fis­ke­kort. Då kom­pen­se­rar vi dem med li­te havs­ö­ring. Det här tryc­ket kom från Ekerö­bor­na själ­va som hör­de av sig till oss. Vi gör även fis­ke­vård och fis­ke­till­syn, sä­ger Gunnar Berglund, fis­ke­kon­su­lent vid Id­rotts­för­valt­ning­en.

Den fisk som släpp­tes är tänkt att vand­ra vi­da­re till Stock­holms ström och se­dan åter­vän­da på sikt.

– Den ska växa upp och kom­mer i bäs­ta fall till­ba­ka om kanske två år. De väger 85 gram i snitt, men får in­te fång­as för­rän de är 50 cen­ti­me­ter och väger näs­tan två ki­lo, sä­ger han.

Lo­ka­la fis­kar En­ligt Gunnar Berglund kan fis­kar­na kän­na en drag­ning att vän­da hem dit plat­sen de släpps ut på.

– De tror att de hör hem­ma där och det blir som en im­puls. I bäs­ta fall är de till­ba­ka en vår el­ler höst om två år, sä­ger han.

De fis­kar som släpp­tes i ons­dags är upp­föd­da i Stock­holms­om­rå­det.

– Vi kra­mar fis­kar, det vill sä­ga tar mjöl­ke, vid Gålö. Se­dan körs de upp till Älv­kar­le­by för kläck­ning. Se­dan får vi till­ba­ka dem när de väger kanske tio gram. Se­dan har vi dem från sep­tem­ber till maj och då har de växt på sig så att de ska kla­ra sig själ­va. De har levt i en nät­kas­se ut­an­för Gålö, så de har fått va­ra med om rätt myc­ket. Jag tror att de tyc­ker om det här att få sim­ma fritt, sä­ger Gunnar Berglund.

På plats vid Tapp­ströms­ka­na­len fanns fis­ke­o­lo­gen Oli­ver Kar­löf. Han ha­de med sig en vat­ten­tank med fis­kar­na i. Ur tan­ken spo­la­des fis­kar­na ge­nom ett rör, likt en sug­hä­vert. De sista fis­kar­na tog han själv upp med håv.

En­ligt Oli­ver Kar­löf var fis­kar­na va­na vid ett kal­la­re vat­ten än det som fanns i Tapp­ströms­ka­na­len på ons­da­gen.

– De kan lig­ga upp- och­ner och se ut att in­te må så bra, men man ser att gä­lar ar­be­tar och de kom­mer att sim­ma iväg ef­ter någ­ra mi­nu­ter, sä­ger han.

Kom­mu­nen på plats På plats fanns även fle­ra re­pre­sen­tan­ter från Ekerö kom­mun, bland and­ra nä­rings­livs­che­fen, Ste­fan Pel­lén och nä­rings­livsko­or­di­na­tor Me­re­te Palm­berg.

Även kom­mun­sty­rel­sen ha­de re­pre­sen­tan­ter på plats ge­nom Adam Reu­ter­ski­öld (M) och Ove Wallin (C). De fick bå­da va­ra med och hjäl­pa till med isätt­ning­en av de små havs­ö­ring­ar­na.

Jag tror att de tyc­ker om det här att få sim­ma fritt.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

FISK. Fis­ke­o­lo­gen Oli­ver Kar­löf fyll­de på Tapp­ströms­ka­na­len med fisk i ons­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.