Okänd tra­fik­re­gel kan ri­vas upp

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Hur­ra – nu ska ska­te­boar­dåk­ning bli tillå­tet!

För nej, det har det fak­tiskt in­te va­rit ti­di­ga­re.

En­ligt lo­ka­la tra­fik­reg­ler i Ekerö kom­mun är det fak­tiskt för­bju­det att åka ska­te­board. Re­geln in­för­des 1977 då ska­te­boards, så kal­la­de rull­brä­dor, av många upp­fat­ta­des som ett pro­blem.

Nu fö­re­slår bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Ar­nulf Lang­let (M) att för­bu­det ska upp­hä­vas. Han är själv gam­mal skej­ta­re och minns hur det ska­pa­de pro­blem när det be­gav sig.

– Man åk­te många gång­er på plat­ser som in­te var så po­pu­lä­ra och po­li­sen ja­ga­de en. Jag tror många av oss som väx­te upp på 70-ta­let och åk­te ska­te­board kän­de pro­ble­ma­ti­ken, sä­ger han.

Den gam­la re­geln till­hör de lo­ka­la tra­fik­fö­re­skrif­ter som finns som kom­ple­ment till de van­li­ga tra­fik­reg­ler­na. Där står det att för­bu­det mot rull­brä­dor gäl­ler på samt­li­ga vägar, ga­tor, torg. Det är allt­så i prak­ti­ken för­bju­det att i dag rul­la ned­för ga­tan på en ska­te­board, över­allt.

– Po­li­sen skul­le kun­na stå där och ploc­ka dig för att det är för­bju­det, sä­ger Ar­nulf Lang­let.

Men att ska­te­boar­da­re som är ove­tan­de om det­ta för­bud fak­tiskt skul­le straf­fas är in­te tro­ligt.

– Jag vet in­te om det skett ti­di­ga­re på -70 och -80-ta­let, men på se­na­re tid har jag in­te hört el­ler sett att nå­gon bli­vit lag­förd det på nå­got sätt. Po­li­sen har ju an­nat som de be­hö­ver pri­o­ri­te­ra, sä­ger han.

Ar­nulf Lang­lets för­slag ska be­slu­tas om i bygg­nads­nämn­den 25 maj. Han tror in­te att det kom­mer stö­ta på patrull ut­an att det blir ett rent for­mellt klub­ban­de.

När det lo­ka­la för­bu­det är bor­ta går ska­te­boards un­der de van­li­ga tra­fik­reg­ler­na.

– Den som fär­das på så­da­na här an­ord­ning­ar räk­nas som gång­tra­fi­kan­ter. Men sam­ti­digt är de än­då for­dons­fö­ra­re och där­för mås­te de även vi­sa hän­syn, sä­ger Bo Gö­ing­berg, ut­re­da­re på Trans­port­sty­rel­sen.

Po­li­sen skul­le kun­na stå där och ploc­ka dig för att det är för­bju­det.

FO­TO: MOSTPHOTOS

RULL. Ett gam­malt för­bud kan lät­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.