Njut av vär­men nu och he­la som­ma­ren

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - JO­NAS MÅNS­SON Re­dak­tör Pra­ta med mig! jo­nas@ ma­la­ro­tid­ning.se

Min bad­pre­miär är av­kla­rad, short­sen har sut­tit på se­nas­te vec­kan och det har ätits mid­dag ut­om­hus. Det är ba­ra någ­ra av al­la som­mar­tec­ken jag no­te­rat un­der maj.

Att det dess­utom va­rit me­te­o­ro­lo­gisk som­mar i Stock­holm ett tag är ett an­nat.

Jag nju­ter och kla­gar in­te det mins­ta. Just kla­go­mål har jag vis­ser­li­gen in­te hört så många, där­e­mot fle­ra märk­li­ga re­so­ne­mang kring just som­mar­väd­ret.

På P4 dis­ku­te­ra­des oro och jag har även läst i oli­ka ny­hets­ar­tik­lar och hört om folk som på all­var in­te kan nju­ta av som­ma­rens ti­di­ga an­komst. In­te för att det är för varmt el­ler stäl­ler till det på an­nat sätt.

Det som oro­ar är att som­ma­ren in­te ska räc­ka till. Att den allt­så skul­le ta slut ti­di­ga­re i år ef­tersom den kom så ti­digt.

För mig hal­tar re­so­ne­mang­et. Det finns mig ve­ter­li­gen ing­en ”Vac­kert-vä­der- och-vär­me”-pott som ska räc­ka he­la som­ma­ren.

Min egen in­ställ­ning är i stäl­let, njut bå­de nu och sen (för­ut­satt att du gil­lar som­mar­vär­me).

An­nars finns all­tid ris­ken att det blir en rik­tigt då­lig som­mar och att du då in­te ens kun­de nju­ta av de da­gar då det var hög­som­mar­vär­me i maj.

Nju­ter du nu så finns ju även möj­lig­he­ten att det blir en rik­tigt fin som­mar och då har du haft som­mar­käns­la se­dan maj.

”Vi bru­kar sä­ga att väd­ret har kort min­ne, ba­ra för att vi nu har en varm maj, så be­hö­ver in­te det be­ty­da att som­ma­ren skul­le bli sva­la­re för det”, sä­ger Alex­an­dra Ohls­son, me­te­o­ro­log på SMHI till TT.

Det tyc­ker jag sam­man­fat­tar det he­la på ett bra sätt och det bor­de även stil­la en onö­dig oro om du bär på en så­dan om som­mar­väd­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.