HÅRT SOM­MAR­JOBB LÖNAR SIG

Tre vec­kors jobb är över för den förs­ta grup­pen av kom­mu­nens som­mar­job­ba­re. Ax­el Gustafs­son, Niko­laj Kan­jec­ki och Linn Du­bi­el har trivts bra med syss­lor­na.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Tre vec­kors hårt ar­be­te är över.

Den förs­ta grup­pen av kom­mu­nens som­mar­job­ba­re har bland an­nat gjort fint i Eke­by­hovs slottspark.

– Det är en bra er­fa­ren­het och bra för CV:t, sä­ger Linn Du­bi­el från Gräså­ker.

Ef­ter tre vec­kor av bland an­nat städ­ning i Ekerö cent­rum och park­ar­be­te i Eke­by­hovs slottspark är det på mån­dag dags för näs­ta grupp av kom­mu­nens som­mar­job­ba­re. Un­der den förs­ta jobb­pe­ri­o­den har 15-åri­ge Sten­ham­ra­bon Niko­laj Kan­jec­ki job­bat.

– Jag har ett eget fö­re­tag där jag bland an­nat klip­per gräs. Det kan va­ra li­te ore­gel­bun­det och nu vil­le jag tjä­na li­te mer peng­ar, sä­ger han.

Han har gått kurs för att ta lätt mo­tor­cy­kel­kör­kort och li­te ex­tra lön kom­mer väl till pass.

– Jag vill kö­pa en lätt mo­tor­cy­kel, sä­ger han.

När Mä­larö Tid­ning är på be­sök i Eke­by­hovs slottspark ar­be­tar han och ett gäng and­ra unga med träd­speg­lar. De grä­ver bort gräs och läg­ger trä­spån i hå­let. Det görs för att un­der­lät­ta gräs­klipp- ning och av este­tis­ka skäl.

– Det har va­rit kul, men li­te job­bigt att bö­ja sig. Vis­sa da­gar har det även va­rit väl­digt varmt, sä­ger Niko­laj Kan­jec­ki.

På plats fanns även 17-åri­ga Linn Du­bi­el från Gräså­ker.

– Det känns bra. Jag kän­de ing­en här in­nan, men vi pra­tar med varand­ra och man lär kän­na and­ra. Jag spa­rar till kör­kort och en re­sa, sä­ger hon.

Ar­bets­le­da­re är Pe­der Eriks­son som kom­mu­nen har an­ställt för att job­ba med som­mar­job­bar­na. Han är im­po­ne­rad av kol­le­gor­na.

– Det är över för­vän­tan. De har en otro­lig ar­bets­mo­ral. Jag job­bar li­ka myc­ket som de gör och är helt slut när jag kom­mer hem vis­sa da­gar, sä­ger han.

Pe­der Eriks­son ser ett stort vär­de i att kom­mu­nen har gott om plat­ser till ung­do­mar som vill job­ba någ­ra vec­kor på som­mar­lo­vet.

– Det är kul att kun­na sat­sa på dem. Det är kom­mu­nens skat­te­peng­ar som an­vänds till lö­ner. Det här är den bäs­ta skat­teå­ter­bä­ring­en, sä­ger han.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

JOBB. Ax­el Gustafs­son, Niko­laj Kan­jec­ki och Linn Du­bi­el har job­bat tre vec­kor åt kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.