Ekerö i dec­ka­re

En kvin­na för­svin­ner plöts­ligt och po­li­sens blic­kar rik­tas mot Jung­frusund. Det är star­ten på den nya dec­ka­ren ”Spår­löst”. Stark Mä­larökopp­ling finns även i för­fat­ta­ren Lot­ta Lux­en­burg.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Månsson 08-560 314 27 jonas@ma­la­ro­tid­ning.se

Ef­ter att ha läst någ­ra dec­ka­re som in­te föll hen­ne i sma­ken tänk­te Lot­ta Lux­en­berg ” Kan de bor­de jag ock­så kun­na”. Hon sat­te igång med det som blev de­bu­ten ”För­svun­nen”. Den kom ut för fem år se­dan. Nu vän­tar en fri­ståen­de upp­föl­ja­re som ljud­bok i slu­tet av au­gusti. Ekerökopp­ling­en är stark.

– Kvin­nan som för­svin­ner bor i Jung­frusund. Hon har va­rit in­ne i stan en kväll, men kom­mer in­te hem. Det finns inga spår ef­ter hen­ne och man vet in­te om hon har kom­mit hem. Hon har två små barn som går i Eke­by­hovs­sko­lan. Po­li­sen be­sö­ker Jung­frusund myc­ket och det är många bil­fär­der längs Ekerö­vä­gen, sä­ger Lot­ta Lux­en­burg.

Hon har själv kopp­ling till Mä­larö­ar­na.

– Vi har som­mar­stäl­le på en ö som he­ter Tof­ta hol­mar. Vi har vår båt på Adel­sö och mås­te ige­nom he­la Ekerö för att kom­ma till fär­je­lä­get, sä­ger hon.

Bland gran­nar­na fanns öns­ke­mål om att läg­ga hand­ling­en till Tof­ta hol­mar.

– Det ha­de bli­vit som ”Mor­den i Midso­mer”. Till slut ha­de jag ta­git död på al­la som bor där. Det här är än­då ett steg i rätt rikt­ning att va­ra på Ekerö, sä­ger hon.

Det finns yt­ter­li­ga­re Ekerökopp­ling till boken.

– Den re­dak­tör jag fick vi­sa­de sig bo på Ekerö, sä­ger Lot­ta Lux­en­burg.

Hen­nes för­fat­tarfa­vo­rit är norr­man­nen Jo Nes­bö. Dess­utom lä­ser hon gär­na böc­ker av du­on Mi­chael Hjorth och Hans Ro­sen­feldt. Ca­mil­la Läck­berg har hon även ett gott öga till.

– Jag är fa­sci­ne­rad av hur hon för­val­tar sitt för­fat­tar­skap och tar för sig, sä­ger hon.

Om ”Spår­löst” loc­kar stort in­tres­se som ljud­bok kan det bli ak­tu­ellt att ge ut den som poc­ket.

Lot­ta Lux­en­burg hål­ler dör­ren öp­pen för en upp­föl­ja­re.

– Jag hop­pas på det, det be­ror på lä­sar­na. Slu­tet är läm­nat li­te öppet, så det är tan­ken.

FOTO: JONAS MÅNSSON

SKRI­VER. Lot­ta Lux­en­burg är som­mar­bo­en­de i kom­mu­nen. Nu är hon bokak­tu­ell med en ny dec­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.