Re­kord­många ut­ryck­ning­ar för sjö­r­ädd­ning­en

Al­la vill ut på sjön i vär­men. Det har lett till re­kord­många ut­ryck­ning­ar för Sjö­r­ädd­ning­en.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Sjö­r­ädd­ning­en har haft en hek­tisk som­mar. Vär­men har loc­kat ut många på sjön och an­ta­let ut­ryck­ning­ar har spräckt nor­mal­ta­ket med mar­gi­nal.

– Jag tror vi är up­pe i 300 upp­drag un­der maj, ju­ni och ju­li, sä­ger Paul Fo­rell, upp­sy­nings­man på Rädd­nings­sta­tion Mun­sö.

Det är näs­tan dub­belt så många som en nor­mal som­mar, och då har au­gus­tis upp­drag än­nu in­te räk­nats in.

– Vi räk­nar med att det fort­sät­ter, men in­te i sam­ma takt som i ju­li. Job­ben kom­mer fort­sät­ta kom­ma in men in­te sam­ma mängd. Ju­li top­par all­tid, år ef­ter år. Då ska al­la ut på sjön, sä­ger han.

Un­der en dag i ju­li ryck­te rädd­nings­tjäns­ten ut på el­va upp­drag. Per­so­na­len, som al­la job­bar ut­an er­sätt­ning, var ute i to­talt 12- 13 tim­mar.

– In­om Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet job­bar man med hjär­ta och själ för att hjäl­pa and­ra män­ni­skor. De gör ett fan­tas­tiskt gött jobb. Jag är mäk­ta stolt över dem, sä­ger Paul Fo­rell.

Rädd­nings­sta­tio­nen på Mun­sö täc­ker ett stort om­rå­de och ryc­ker ut från de tre bryg­gor­na på Mun­sö, Karl­skär och Jung­frusund.

I bör­jan på au­gusti gick ett upp­drag till Hässelby hol­me utan­för Sträng­näs, till en brin­nan­de båt. Bå­ten ex­plo­de­ra­de och de tre per­so­ner­na om­bord fick al­la åka till sjuk­hus.

– Den bå­ten sjönk och pas­sa­ge­rar­na fick hop­pa i sjön, sä­ger Paul Fo­rell.

Men trots som­ma­rens många ut­ryck­ning­ar var det­ta en av de få all­var­li­ga in­ci­den­ter­na. Of­ta har det hand­lat om ma­skin­ha­ve­ri och bräns­lestopp. Det har ock­så va­rit fär­re bå­tar som gått på grund den­na som­mar. Det tror han be­ror på det rik­tigt var­ma väd­ret.

– Det har va­rit mer folk på sjön, men folk or­kar in­te åka så långt ut i sin båt när det är så varmt. Så de åker ba­ra rakt över vi­ken. Så de är kvar i vat­ten de kän­ner till, sä­ger han.

FOTO: JONAS MÅNSSON

RÄDDAR. Paul Fo­rell är en av Sjör­ädd­ning­ens ide­el­la kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.