Läns­sty­rel­sen: Und­vik jakt i vär­men

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Jä­ga­re på Mä­larö­ar­na om­beds va­ra åter­håll­sam­ma un­der au­gusti, på grund av den på­frest­ning­en som vär­men och tor­kan har på vil­da djur.

Det är läns­sty­rel­ser­na i Stock­holm, Sö­der­man­land, Uppsa­la och Väst­man­land som läm­nar den­na ge­men­sam­ma re­kom­men­da­tion. Upp­ma­ning­en om åter­håll­sam­het gäl­ler bå­de jakt och jakt­trä­ning med hund, och främst jakt på vild­svin och gräv­ling.

En­ligt jakt­för­ord­ning­en ska in­te vil­da djur ut­sät­tas för onö­di­ga på­frest­ning­ar. Som­ma­rens lång­va­ri­ga vär­me och tor­ka kan in­ne­bä­ra en för­höjd stress för djur och de kan där­för be­hö­va tid att åter­häm­ta sig, me­nar läns­sty­rel­ser­na.

FOTO: MOSTPHOTOS

ÅTERHÅLLSAMT. Jakt på vild­svin re­kom­men­de­ras in­te un­der au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.