Lätt­lyss­nad och lo­kal jazz ut­lo­vas på Skå fest­plats

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jonas Månsson 08-560 314 27 jonas@ma­la­ro­tid­ning.se

Tors­da­gar är jazz­da­gar i som­mar. Må­na­den ut vän­tar jazz­kon­ser­ter i Skå. Fle­ra lo­ka­la in­slag finns på pro­gram­met.

I tors­dags gick pre­miä­ren av sta­peln. Det var den förs­ta av fy­ra tors­da­gar som den ide­el­la för­e­ning­en Jazz på Mä­larö­ar­na ar­ran­ge­rar ihop med Skå fest­plats.

Lik­nan­de ar­range­mang har de gjort ti­di­ga­re som­rar. En­ligt för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Ing­er Sehlqvist är det fler band som spe­lar i år. Hon hop­pas på stor upp­slut­ning och tror att mu­si­ken kan till­ta­la många.

– Det finns väl­digt många oli­ka sor­ters jazz och all­tid nå­got som pas­sar al­la sma- ker. Jazz är in­te så svår­lyss­nat som många tycks tro, sä­ger hon.

Ing­er Sehlqvist hop­pas att fler får upp ögo­nen för jazz.

– Det mesta vi er­bju­der vå­ra be­sö­ka­re är of­ta gans­ka lätt­lyss­nat. Det är in­te så myc­ket fri­jazz. En för­dom är att jazz be­står av tims­långa im­pro­vi­sa­tio­ner. Vi för­sö­ker att er­bju­da så­dant som al­la kan lyss­na på, sä­ger hon.

Ing­er Sehlqvist sjung­er själv i ban­det Mc Na­sty ´ s som ska upp­trä­da. Det finns fler lo­ka­la in­slag. På torsdag upp­trä­der ex­em­pel­vis Joyspring, ett band som be­står av Mä­larö­bor.

– Det är jät­te­kul att vi kan ha lo­ka­la mu­si­ker. Det är än­då på Mä­larö­ar­na som vi hål­ler till, sä­ger hon.

Att plat­sen är just Skå fest­plats tyc­ker hon är ro­ligt.

– Det är ett så fan­tas­tiskt char­migt stäl­le. De har bå­de re­stau­rang­verk­sam­het och en helt ny­re­no­ve­rad dans­ba­na som vi får an­vän­da för att spe­la på, sä­ger Ing­er Sehlqvist.

Att som­mar­kon­ser­ter­na har vux­it tyc­ker hon är ro­ligt.

– Jät­te­spän­nan­de och kul att det händer nå­got på som­ma­ren ock­så. Vi har of­tast ar­range­mang på vin­tern och hös­ten. Det kom­mer vi även i fort­sätt­ning­en att ha. Vi har någ­ra da­tum pla­ne­ra­de på Eke­by­hovs slott, sä­ger Ing­er Sehlqvist.

FOTO: DA­NI­EL CANNERVIK

JAZZ. I som­mar vän­tar fle­ra jazz­kon­ser­ter på Skå fest­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.