Utryck­ning vid för­bi­far­ten ef­ter hot om ke­misk läc­ka

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Ett far­ligt äm­ne i en tank med över­tryck led­de till en stor utryck­ning till för­bi­farts­byg­get på Lovön. – Men det blev rätt odra­ma­tiskt, sä­ger Lars-Åke Ste­velind, rädd­nings­tjäns­tens ope­ra­ti­va chef.

Po­lis och rädd­nings­tjänst ryck­te ut till en in­ci­dent på för­bi­far­tens bygg­ar­bets­plats på Lovön i tis­dags. Det var strax ef­ter 17.00 som lar­met gick om ett över­tryck i en vä­te­pe­rox­id­tank på om­rå­det.

– Man viss­te in­te rik­tigt vad det var i bör­jan. Vä­te­pe­rox­id är ju ing­et bra äm­ne, sä­ger Lars- Åke Ste­velind, ope­ra­tiv chef på rädd­nings­cen­tra­len i Stock­holms län.

Dock vi­sa­de det sig att vä­te­pe­rox­i­den i tan­ken var ut­spätt till cir­ka 35 pro­cent, i stäl­let för 100 pro­cent.

– Så äm­net i sig var rätt harm­löst. Men det fanns än­då en risk att själ­va be­hål­la­ren skul­le kun­na räm­na med tan­ke på att det va­rit ett över­tryck i den, sä­ger LarsÅ­ke Ste­velind.

Men när man fått fram en ny tank kun­de man pum­pa över vä­te­pe­rox­i­den i den och det he­la blev rätt odra­ma­tiskt, me­nar han.

– Vi gjor­de de åt­gär­der vi bru­kar gö­ra vid en ke­mo­lyc­ka, det vill sä­ga fry­ser lä­get och gör en or­ga­ni­sa­tion om det skul­le hän­da och sen tar man hand om det i lugn och ro. Och det gick all­de­les ut­märkt och fö­re­ta­get sköt­te det mesta, sä­ger han.

Fle­ra po­lis­pa­trul­ler var ock­så på plats.

– Det var en stor utryck­ning men det av­blås­tes gans­ka snabbt, sä­ger Hå­kan Thor, kom­mun­po­lis för Hässelby-Väl­ling­bys po­lis­om­rå­de.

Lovö­e­tap­pen av för­bi­far­ten görs på ent­re­pre­nad av Lovö sam­ver­kan. Det har ti­di­ga­re på­pe­kats bris­ter i ar­bets­mil­jön på bygg­ar­bets­plat­sen.

Det är Tra­fik­ver­ket som är yt­terst an­sva­ri­ga för att se till att ar­bets­mil­jön är okej hos ent­re­pre­nö­rer­na.

FOTO: JONAS MÅNSSON

BYG­GE. På Lovön bor­ras det för för­bi­far­tens tunn­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.