HYRBILAR.

Mälarö Tidning - - Motor -

En­ligt en dom i Pa­tent- och mark­nads­dom­sto­len kom­mer bi­lut­hy­ra­re tving­as att ta ett stör­re an­svar om en hyr­bil ska­das el­ler stjäls un­der en hy­ra.

Vem har in­te va­rit med om att se­mes­ter­stres­sad ploc­ka ut hyr­bi­len, häm­ta fa­mil­jen och som sista eki­page om­bord på fär­jan mot kon­ti­nen­ten bör­ja fun­de­ra på om det där sten­skot­tet fanns när bi­len häm­ta­des ut?

För att ha ryg­gen fri mot even­tu­el­la krav från hyr­bils­fir­man bör man na­gel­fa­ra ka­ross och in­red­ning i mins­ta de­talj, nå­got man som hy­res­ta­ga­re kanske in­te all­tid har tid att gö­ra.

Även om du som hy­res­ta­ga­re har va­rit rädd om bi­len och in­te or­sa­kat någ­ra nya ska­dor har du bu­rit he­la an­sva­ret samt kost­na­der­na vid en even­tu­ell ska­da. Ex­em­pel­vis om du har stått par­ke­rad och bi­len bli­vit påkörd är det du som har fått stå för kost­na­den. Det sam­ma har gällt om ex­em­pel­vis hju­len el­ler he­la bi­len har bli­vit stu­len.

Nack­del för kon­su­men­ter­na Kon­su­ment­om­buds­man­nen (KO) me­nar att det­ta har va­rit till en stor nack­del för kon­su­men­ter­na och tog bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Bi­lut­hy­rar­na Sve­ri­ge till Pa­tent- och mark­nads­dom­sto­len.

Dom­sto­len har nu kom­mit fram till att det är oskä­ligt att den som hyr for­do­net har an­sva­ret för ska­dor som har upp­stått även om han el­ler hon har va­rit akt­sam.

– KO tyc­ker att det är bra att dom­sto­len sett den oba­lans mel­lan ut­hy­ra­ren och kon­su­men­ten som vi har upp­märk­sam­mat. Det kan hand­la om sto­ra peng­ar för den en­skil­da kon­su­men­ten när nå­got händer, sä­ger Pär Mag­nus­son pro­cess­råd för Kon­su­ment­om­buds­man­nen.

Vad har ni sett för sce­na­ri­on där de här reg­ler­na kom­mer att hjäl­pa kon­su­men­ten?

– Det kan va­ra om bi­len står par­ke­rad och en li­gist pas­se­rar och re­par bi­len, el­ler om bi­len blir påkörd och den som vål­lat ska­dan smi­ter från plat­sen. Även vilto­lyc­kor skul­le kun­na va­ra en si­tu­a­tion där kon­su­men­ten är hjälpt av för­änd­ring­en, sä­ger Pär Mag­nus­son.

Bi­lut­hyr­nings­bo­la­get Hertz vice vd, Frans Häl­lestrand me­nar att do­men kan på­ver­ka hur man for­mu­le­rar hy­res­av­tal och tilläggs­för­säk­ring­ar i fram­ti­den.

– Vi ana­ly­se­rar si­tu­a­tio­nen och ser hur det kan på­ver­ka vå­ra hy­resoch för­säk­rings­av­tal. Det finns fort­fa­ran­de ett an­svar för kun­den att vi­sa att han har va­rit akt­sam med bi­len un­der hy­res­pe­ri­o­den, sä­ger han.

”Sak­nas tyd­lig de­fin­ti­tion” – Då det sak­nas nå­gon tyd­lig de­fi­ni­tion av vad som är akt­sam in­ne­bär det att man kom­mer att be­hö­va be­dö­ma det från fall till fall. Det är in­te orim­ligt att tän­ka sig att det kom­mer att va­ri­e­ra be­ro­en­de på var bi­len har körts och även be­ro­en­de på års­tid. Ex­em­pel­vis vin­ter­tid med gru­sa­de vägar kan det va­ra svårt att und­vi­ka sten­skott.

Finns det nå­gon risk med att det in­te finns nå­gon tyd­lig de­fi­ni­tion för vad som kan an­ses ”akt­sam”?

– Man mås­te kom­ma ihåg att kun­den fort­fa­ran­de har ett an­svar för att gö­ra det san­no­likt att han el­ler hon in­te har va­rit oakt­sam med bi­len un­der hy­res­pe­ri­o­den. Sam­ti­digt får bi­lut­hy­ra­ren in­te stäl­la för höga krav på akt­sam­het, sä­ger Frans Häl­lestrand på Hertz som tror det­ta kan ge för­änd­ring­ar i bran­schen.

– I kraft av sin stor­lek har bi­lut­hy­ra­ren ty­värr ett visst över­tag på kun­den. Är man i en stres­sad si­tu­a­tion på hyr­bils­sta­tio­nen är det nog lätt att fal­la till fö­ga för bi­lut­hy­ra­rens ar­gu­men­ta­tion om att en viss ska­da har upp­stått på grund av oakt­sam­het. Bi­lut­hy­ra­ren får in­te stäl­la för höga krav på akt­sam­het, men vi kan nog räk­na med att det kom­mer att bli en del typ­fall i den här frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.