VIKINGADRAMA I SKO­GEN PÅ ADELSÖ

Mälarö Tidning - - SIDAN 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

I sol­gas­set i bör­jan av au­gusti med­ver­ka­de Fara­vid Sval­fors af Ugglas, Moa Enqvist Stefans­dot­ter och Rasmus Tir­zi­tis i film­in­spel­ning på Adelsö.

Vi­kin­ga­ti­den har va­rit på be­sök på nor­ra Adelsö.

I al­la fall i form av film­in­spel­ning.

– Det är en le­van­de mil­jö, sä­ger Rasmus Tir­zi­tis, re­gis­sör.

I sko­gen i Sätt­ra på nor­ra Adelsö har det un­der två vec­kor runt må­nads­skif­tet ju­li/au­gusti på­gått feb­ril ak­ti­vi­tet med in­spel­ning­ar­na till fil­men ”Ru­ne of the de­ad”, ett hi­sto­riskt drama med skräckin­slag.

Bakom fil­men står bland an­nat Ekerö­bon Fara­vid Sval­fors af Ugglas. Han är fil­mens pro­du­cent, ma­nus­för­fat­ta­re, ko­stymör, och sce­no­graf.

Han har ti­di­ga­re va­rit med och ska­pat fil­mer och an­vänt Mä­larö­ar­na som in­spel­nings­plats.

– Mil­jön här bär på en histo­ria, sä­ger han.

I ar­be­tet med att byg­ga trä­hus som är med i fil­men har språkprak­ti­kan­ter va­rit med och bi­dra­git.

I Adel­sö­sko­gen har Moa Enqvist Stefans­dot­ter va­rit med. Hon spe­lar hu­vud­rol­len Ru­na, vars pap­pa har läm­nat fa­mil­jen för att ge sig iväg på en vi­king­a­re­sa. På så sätt för­sö­ker han ge fa­mil­jen bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att kla­ra sig.

– Ru­na har ta­git över sin fars roll och för­sö­ker att få det att bli bra. Hon är en an­svars­ta­gan­de och stark tjej, sä­ger hon.

Moa Enqvist Stefans­dot­ter är nöjd med in­spel­ning­en, även om det har va­rit var­ma da­gar.

– Det har va­rit en väl­digt bra sam­man­håll­ning i tea­met och långa da­gar, sä­ger hon.

Hop­pas på 2019-pre­miär Allt ma­te­ri­al är nu in­spe­lat och Fara­vid Sval­fors af Ugglas hop­pas att fil­men ska gå att se i ja­nu­a­ri 2019. Fi­nan­sie­ring­en har skett ge­nom ett pro­duk­tions­bo­lag från Hol­ly­wood. Han hop­pas att fil­men väc­ker stort in­tres­se på and­ra si­dan At­lan­ten.

– Lång­sik­tigt är må­let för mig att vi­sa att vi kan gö­ra så­da­na här fil­mer, sä­ger han.

Re­gis­sö­ren Rasmus Tir­zi­tis kän­ner Fara­vid Sval­fors av Ugglas ef­ter sam­ar­be­te med fil­men ”Le­gend of Dark Ri­der”, även den in­spe­lad på Mä­larö­ar­na.

– Det har gått bra. Vi har haft sol, ås­ka och regn, allt ut­om snö, sä­ger Rasmus Tir­zi­tis.

FOTO: JO­NAS MÅNS­SON

VARMT. In­spel­ning­ar­na har va­rit var­ma för Moa Enqvist Stefans­dot­ter och häs­ten Sa­lut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.