Har du sett Six­ten?

Mälarö Tidning - - TYCK OM! - Ve­ro­ni­ca, 0708-700 740 BOR­TA.

Six­ten är för­svun­nen från Barn­byn, Skå Ede­by, se­dan den 9 ju­li. Han var på se­mes­ter hos sin far­mor och kän­ner in­te till om­rå­det. I bör­jan av ju­ni blev han le­jon­klippt en­ligt bil­den men bör nu va­ra li­te kort­hå­rig på krop­pen men med lång päls på ben, hu­vud och svans.

Han är brun­me­le­rad, smal och har ett hals­band, ut­an bjäll­ra men med en li­ten namn­tub som in­ne­hål­ler lapp med namn och te­le­fon­num­mer.( Om han in­te lyc­kats få av sig det. )

Vi vet in­te alls om han är kvar i om­rå­det så vi är tack­sam­ma för all in­fo. Vi sak­nar ho­nom så myc­ket!!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.