Båt­pend­la­re får flex­ib­la­re var­dag med nya av­gång­ar

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Månsson

Vid 06.45 på mån­dags­mor­go­nen var Lin­je 89, pen­del­bå­ten in till stan, till­ba­ka ef­ter som­marup­pe­hål­let. Det in­ne­bär att bå­ten nu är per­ma­nent och att de nya av­gång­ar­na har ta­gits i bruk.

Mån­dag­mor­go­nens and­ra nya tur pas­sa­de bra för Katja Tro­ell, bo­satt i Lund­ha­gen. Hon har ti­di­ga­re ta­git 07.20- tu­ren, men ibland mis­sat den och då kört till job­bet vid Gär­det. Hon är glad åt de nya tu­rer­na.

– Många har flex­ib­la ar- bets­ti­der och jag kan job­ba på bå­ten. Nu slip­per jag ta bil in till stan om jag mis­sar fär­jan, sä­ger hon.

Katja Tro­ell tror att den öka­de flex­i­bi­li­te­ten kring pend­ling kan bi­dra till en at­trak­ti­va­re kom­mun att bo i.

– Jag tror att det här är nå­got som kan gö­ra att folk in­te flyt­tar här­i­från, sä­ger hon.

Även Bengt Gö­rans­son tog en av de nya tu­rer­na när bå­ten var till­ba­ka. Han är bo­satt i San­dud­den och har sitt ar­be­te vid Vär­ta­ham­nen.

– Jag tror att fler kom­mer åka när det är mer flex­i­bi­li­tet. Det är bra även att det går på hel­ger­na, sä­ger han.

Tapp­ströms­bon Char­lot­te Loyau-Kahn kän­ner att yt­ter­li­ga­re morgon­tu­rer pas­sar hen­nes re­sor till kon­to­ret vid T-cen­tra­len bra.

– Det är verk­li­gen jät­te­bra och mer flex­i­belt. Ibland har jag mis­sat 07.20-tu­ren. Jag ha­de helst haft en vid 08.00, men 08.50 är ock­så bra, sä­ger hon.

De nya tid­ta­bel­ler­na gäl­ler till den 8 de­cem­ber. SL har ti­di­ga­re med­de­lat att av­gångs­ti­der­na ses över och att ut­vär­de­ring kring tu­rer­na görs re­gel­bun­det.

FOTO: JONAS MÅNSSON

NÖJ­DA. Katja Tro­ell och Bengt Gö­rans­son tog en av de nya av­gång­ar­na till job­bet i stan på mån­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.