EIK ef­ter­ly­ser tyd­li­ga­re rikt­lin­jer kring in­teg­ra­tion

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Månsson 08-560 314 27 jonas@ma­la­ro­tid­ning.se

Idéer kring in­teg­ra­tions­ak­ti­vi­te­ter finns. Men att nå ut till al­la är svårt. Det me­nar Ekerös IK:s kansli­chef, Ric­kard Mar­kus­son.

Idrot­ten har en vik­tig roll i ar­be­tet med att in­te­gre­ra ny­an­län­da. Det me­nar Ric­kard Mar­kus­son som i rol­len som kansli­chef på nä­ra håll har va­rit med och ar­be­tat med just in­teg­ra­tion in­om Ekerö IK. Idrotts­klub­ben är en av många ide­el­la för­e­ning­ar i kom­mu­nen som på oli­ka sätt ar­be­tar för ett mer in­te­gre­rat Ekerö.

– Om man tar till ex­em­pel fot­bol­len så är det ett uni­ver­sellt språk. De fles­ta kan han­te­ra en boll med föt­ter­na till­sam­mans och man be­hö­ver in­te all­tid pra­ta så myc­ket. Man kan hit­ta ge­men­skap i spe­let, sam­ma sak med mer tek­nis­ka id­rot­ter. Kan man få nå­gon att vi­sa hur man gör kan man spe­la till­sam­mans, sä­ger han.

Ekerö IK har bland an­nat haft öpp­na pro­va på-trä­ning­ar i oli­ka id­rot­ter och vid någ­ra till­fäl­len haft möj­lig­het att ha tolk­stöd på plats för att lö­sa språk­pro­ble­ma­tik och nå ut till en så bred mål­grupp som möj­ligt.

– Se­dan får man ri­ta och för­kla­ra. Där har vi haft stor hjälp av de ide­el­la le­dar­na som har va­rit jät­te­duk­ti­ga. Det har va­rit li­te ut­ma­ning­ar, som man får för­sö­ka byg­ga över. Vi för­sö­ker in­te ba­ra in­te­gre­ra in­om idrot­ten ut­an i he­la sam­häl­let, sä­ger han.

Helt en­kelt att nå ut har det dock in­te all­tid va­rit. Klub­ben har haft mö­ten med kom­mu­nen och lyf­te då de ut­ma­ning­ar som finns.

– Att be­dri­va nå­gon upp­sö­kan­de verk­sam­het har vi in­te rik­tigt tid och ork med som det ser ut just nu. Al­la är väl­kom­na, men vi kan in­te le­ta upp folk, sä­ger han.

Ric­kard Mar­kus­son ef­ter­ly­ser hjälp med att ta fram en tyd­lig­het i vad som ef­ter­frå­gas.

– Jag tror att man ska iden­ti­fi­e­ra vad de här in­di­vi­der­na vill ha och be­hö­ver. Ut­ef­ter det kan vi ord­na sa­ker och ting. Att flyt­ta vår verk­sam­het är ing­et pro­blem, men då mås­te vi få ve­ta vart vi ska, sä­ger han.

Ric­kard Mar­kus­son upp­le­ver att kom­mu­nen har för­stå­el­se för klub­bens si­tu­a­tion och de ut­ma­ning­ar de har.

FOTO: JONAS MÅNSSON

VÄXT. Ekerö IK har ökat sitt med­lem­san­tal de se­nas­te åren. Integ­ra­tions­ar­be­tet kan ha bi­dra­git tror Ric­kard Mar­kus­son, kansli­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.