Ef­ter kri­ti­ken: Ny par­ke­ring lo­vas i Kan­ton till hös­ten

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén

Ett hån. Det kal­lar en pend­la­re den nu­me­ra tom­ma par­ke­ring­en vid Ka­ru­sell­plan. I ok­to­ber ska ett al­ter­na­tiv va­ra klart.

Som­mar­lo­vet är slut och jobb­pend­ling­en är i full gång. Men den­na höst har många Eker­ö­in­vå­na­re fått änd­ra pend­lingsru­ti­ner­na. Ka­ru­sell­plan vid Drott­ning­holm, som fun­ge­rat som en in­of­fi­ci­ell in­farts­par­ke­ring, har näm­li­gen be­lagts med bå­de av­gift och en max­tid på sex tim­mar.

– När jag åk­te för­bi där i mån­dags fanns inga bi­lar par­ke­ra­de där. Det är ett hån mot oss som pend­lar när den står helt tom, sä­ger Trox­ham­mar­bon An­na Eklund.

Hon har fram tills nu all­tid par­ke­rat på Ka­ru­sell­plan för att ta bus­sen vi­da­re in till job­bet i stan.

– Då har jag kun­nat ta vil­ken buss som helst från Mä­larö­ar­na och det har gjort pend­ling­en så myc­ket lät­ta­re. Mor­gon­stres­sen att hin­na med en viss buss släpp­te och jag kun­de ta det lug­na­re med läm­ning på sko­lan, sä­ger hon.

Di­rekt­bus­sar­na går för säl­lan tyc­ker hon. Pen­del­bå­ten och lin­je 176 från Sten­ham­ra tar allt­för lång tid.

– De där sni­gel­bus­sar­na tar onö­dig tid, när man ska in och träng­as i Ekerö cent­rum och vän­da och vän­ta på chauf­förs­by­ten. Det blir in­te tidsef­fek­tivt och stres­sen byggs på yt­ter­li­ga­re när man ska häm­ta barn, sä­ger hon.

Plats för 175 bi­lar

Ef­ter dis­kus­sio­ner mel­lan Ekerö kom­mun, Sta­tens fas­tig­hets­verk och re­pre­sen­tan­ter för slotts­för­valt­ning­en finns det nu en plan för ett nytt lä­ge för par­ke­ring­en.

Den nya par­ke­ring­en kom­mer ha plats för 175 bi­lar och lig­ga vid Kan­ton på Lovö kyr­kal­lé, i an­slut­ning­en till den åter­vin­nings­sta­tion som finns där.

Kom­mu­nal­rå­det Adam Reu­ter­ski­öld (M) räk­nar med att par­ke­ring­en ska va­ra på plats på Lovön från ok­to­ber.

– Nu ska bygg­lo­vet han­te­ras och det räk­nar vi med kan gö­ras 26 sep­tem­ber när bygg­nads­nämn­den har möte, sä­ger han.

Att par­ke­ring­en ska av­gifts­be­läg­gas har dis­ku­te­rats länge. Hur kom­mer det sig att ni först nu har hit­tat en lös­ning?

– När be­slu­tet väl kom så ge­nom­för­des det väl­digt snabbt och då var vi in­te rik­tigt med på det. Men nu har vi ett bra sam­ar­be­te. Kom­mer den nya par­ke­ring­en va­ra gra­tis?

– Vi ser över det. Even­tu­ellt blir det en no­mi­nell av­gift. Men vi dis­ku­te­rar det och har än­nu ing­et be­slut klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.