För­sla­get: Fär­je­lin­je via Fä­ringsö och Lovön

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Fä­ringsö och Drott­ning­holm får pen­del­båtstopp. Det lo­var Cen­ter­par­ti­et i lands­ting­et. 20 mil­jo­ner kro­nor om året blir no­tan.

Rick­sätt­ra på Fä­ringsö och Drott­ning­holm är bå­da håll­plat­ser på en ny pen­del­båts­lin­je som Cen­ter­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting har fö­re­sla­git. Lin­jen är en av åt­ta som är en del i ett vallöf­te, med en prislapp på to­talt 250 mil­jo­ner kro­nor.

Den nya lin­jen fö­reslås gå från Stä­ket i Jär­fäl­la, med el­va mel­lan­land­ning­ar längs vägen till slut­sta­tio­nen i Gam­la stan.

– Om­rå­de­na lig­ger längs med vat­ten­vä­gar som vi ser har po­ten­ti­al, se­dan är det all­tid en av­väg­ning kring hur många bryg­gor man ska ha. Ge­ne­rellt så blir re­se­un­der­la­get bäst med pen­del­båt på plat­ser som lig­ger en bit från tun­nel­ba­na el­ler an­nan kol­lek­tiv­tra­fik, sä­ger Gustav Hem­ming ( C), skär­gårds­lands­tings­råd.

Det är än­nu in­te klart hur lång tid det skul­le ta att åka sjö­vä­gen in till stan men med så många håll­plat­ser är det in­te otro­ligt att det kan ta läng­re tid än med bil el­ler an- nan kol­lek­tiv­tra­fik. Är det rim­ligt att tän­ka att folk tar bå­ten då?

– Vi tit­tar på al­ter­na­ti­va far­tyg, ex­em­pel­vis el­far­tyg och hy­brid­mo­del­ler, som kan gå snab­ba­re ut­an att dri­va upp li­ka myc­ket svall­vå­gor. Sam­ti­digt tror vi att en tim­me med pen­del­båt upp­levs som en kor­ta­re re­sa än en tim­me med buss och pen­del­tåg, sä­ger Gustav Hem­ming.

Den be­räk­nan­de kost­na­den för lin­jen är 20 mil­jo­ner kro­nor. Hur ka­jer, bryg­gor och till­farts­vä­gar ska se ut lo­kalt går in­te för­sla­get in på.

Ti­di­ga­re i som­mar kom ett an­nat för­slag på en ny pen­del­båts­lin­je från Mil­jö­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting. Tan­ken var att den lin­jen skul­le gå från Ekerö cent­rum till Al­vik.

And­ra pen­del­båts­för­slag har kom­mit från Stock­holms Han­dels­kam­ma­re och gäll­de en lin­je mel­lan Jär­fäl­la till Al­vik, via Fär­je­sta­den på Fä­ringsö, samt mel­lan San­dud­den till Nors­borg.

FOTO: DANIEL CANNERVIK

PENDEL. Lin­je 89 har bli­vit per­ma­nent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.