Val­ti­der – då dug­gar in­vig­ning­ar­na tä­ta­re

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - Re­dak­tör Pra­ta med mig! JONAS MÅNSSON jonas@ma­la­ro­tid­ning.se

Val­da­gen när­mar sig med storm­steg. När den här vec­kans tid­ning kom­mer ut är det ba­ra li­te drygt två vec­kor kvar till val­da­gen, den 9 sep­tem­ber.

Att vi är in­ne i valspur­ten kan nog in­te ha und­gått nå­gon. Här på re­dak­tio­nen har vi job­bat myc­ket med det som vän­tar och i vec­kans num­mer har vi job­bat ex­tra med te­mat in­teg­ra­tion och seg­re­ga­tion.

Vi mär­ker även att po­li­ti­ker, oav­sett par­ti, har bli­vit väl­digt sug­na på att vi­sa upp sig, kom­men­te­ra hän­del­ser och bju­da in till di­ver­se jip­pon, in­vig­ning­ar el­ler band­klipp­ning­ar.

Där gäl­ler det för oss att sit­ta lugnt i bå­ten, vi får in­te ryc­kas med i ivern att in­te mis­sa nå­got ut­an mås­te tän­ka till vad som kan lig­ga bakom. Vi har där­för va­rit li­te ex­tra re­strik­ti­va.

De se­nas­te vec­kor­na har in­bjud­ning­ar­na dug­gat tätt. Mo­de­ra­ter­na in­vig­de sin valstu­ga med band­klipp­ning. Ekerö kom­mun bjöd in till av­täck­ning av en skylt om sim­halls­pla­ner­na och i mån­dags när pen­del­bå­ten började gå ef­ter som­marup­pe­håll var det tra­fik­startsce­re­mo­ni.

När det gäll­de tra­fik­startsce­re­mo­nin gjor­des den in­te vid mån­da­gens förs­ta tur ut­an vid den fjär­de. Den skep­tis­ke skul­le lätt kun­na gö­ra ana­ly­sen att det var då det var lät­tast att få pub­li­ci­tet.

Nu är in­te det här på nå­got sätt nytt. Så är det mer el­ler mind­re var­je val och gi­vet­vis för­står jag att po­li­ti­ker och par­ti­er tar al­la chan­ser de har till pub­li­ci­tet.

För fy­ra år se­dan gjor­des ett förs­ta spad­tag för Mä­larö­hal­len. Det gjor­des da­gar­na in­nan va­let och då fram­för­des från po­li­tiskt håll att pla­nen var att hal­len skul­le stå klar ett år se­na­re. Vår käns­la där och då var att det var en aning op­ti­mis­tiskt och att spad­ta­get ha­de lagts väl­digt läg­ligt. Hal­len stod in­te klar hös­ten ef­ter ut­an fick slut­be­sikt­ning­en god­känd i maj 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.