Sä­ker­hets­ris­ker i Mä­larö­hal­len an­mäls

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

I vå­ras upp­märk­sam­ma­des pro­blem med sä­ker­hets­ris­ker i Mä­larö­hal­len, som bland an­nat an­vänds som id­rotts­sal av Träkvis­ta sko­la och Eke­by­hovs­sko­lan. Bland det som skydds­om­bud på­ta­la­de för kom­mu­nen och rek­to­rer­na fanns att hand­bollsmå­len ris­ke­rar att väl­ta om de in­te fästs på ett kor­rekt sätt. Det på­ta­la­des även att det be­hövs skydd för den hop­fäll­ba­ra läk­ta­ren som har vas­sa kan­ter.

Det­ta an­sågs öka ska­de­ris­ken samt va­ra ett stress­mo­ment för lä­ra­re som ska ha an­svar för ele­ver­nas sä­ker­het. Skydds­om­bu­det är in­te nöjd med sva­ret från kom­mu­nen och har nu ta­git hän­del­sen vi­da­re till Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

FOTO: DANIEL CANNERVIK

KRI­TIK. Ef­ter att ha upp­märk­sam­mat sä­ker­hets­bris­ter i Mä­larö­hal­len har ett ären­de nu nått Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.