Drott­ning­ens dag för de äld­re fi­ra­de 20

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

För att vi­sa upp­skatt­ning mot kom­mu­nens äl­dres var Drott­ning Sil­via ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till ar­range­mang­et De gam­las dag. Det gick av sta­peln för förs­ta gång­en 1998.

De gam­las dag har där­ef­ter ar­ran­ge­rats år­li­gen och i mån­dags var det 20-års­ju­bi­le­um. Pre­cis som ti­di­ga­re år var plat­sen Eke­by­hovs slott.

Där möt­tes drott­ning­en, klädd i sin hem­bygds­dräkt Lovö­dräk­ten, av upp­kläd­da pen­sio­nä­rer. Till­sam­mans fick de se­dan ta del av un­der­håll­ning i form av hov­sång­a­ren Loa Falk­man och pi­a­nis­ten Hen­rik Måwe. Drott­ning Sil­via tog även till­fäl­let i akt att häl­sa på al­la del­ta­ga­re och de­ras an­hö­ri­ga.

FO­TO: EKERÖ KOM­MUN

MÖT­TES. Drott­ning Sil­via fick träf­fa fle­ra av kom­mu­nens äld­re i mån­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.