För­bi­far­ten hä­ver ar­bets­stop­pet

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

På Lovön har ar­be­tet med spräng­ning­ar­na av för­bi­far­tens tunn­lar åter­upp­ta­gits på de två ar­bets­plat­ser­na på nor­ra och söd­ra Lovön.

Det var på kväl­len 23 au­gusti som ar­bets­stop­pet häv­des. Då ha­de ar­be­tet un­der jord stått stil­la i en vec­ka på grund av bris­ter i ar­bets­mil­jön.

Sä­ker­hetsru­ti­ner­na ha­de in­te upp­da­te­ras när tun­nel­sy­ste­met bli­vit dju­pa­re och stör­re, me­nar Erik Lind­gren, pro­jek­ten­hets­chef på Tra­fik­ver­ket.

– Det sys­te­ma­tis­ka ar­bets­mil­jö­ar­be­tet byg­ger på bland an­nat att ar­bets­mil­jön an­pas­sas ef­ter hur tun­nel­sy­ste­met ut­veck­las. Men nu tyc­ker vi att ar­bets­mil­jön är bra och då ger vi klar­tec­ken för att ar­be­tet får kö­ra igång igen, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.