Sten­hamra­kvin­na får rätt till färd­tjänst

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En kvin­na i Sten­ham­ra har rätt till färd­tjänst tills vi­da­re och in­te en­bart i tre år fram­ö­ver. Det klub­bar för­valt­nings­rät­ten i en dom.

Sten­hamra­kvin­nan är 74 år gam­mal och li­der av en mus­kel­sjuk­dom som gör det myc­ket svårt för hen­ne att gå. På grund av det­ta be­vil­ja­de Tra­fik­nämn­den hen­ne rätt till färd­tjänst, men ba­ra un­der en be­grän­sad pe­ri­od.

Kvin­nan över­kla­ga­de be­slu­tet och åbe­ro­par bland an­nat ett lä­ka­rin­tyg. Nu går för­valt­ning­ens­rät­ten på kvin­nans lin­je och dö­mer att ut­red­ning­en i må­let in­te ger skäl att an­ta att kvin­nans häl­so­till­stånd kom­mer att för­bätt­ras.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DOM. För­valt­nings­rät­ten gav kvin­nan rätt i frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.