Ak­ti­vi­tets­park i Eke­by­hov ett steg när­ma­re bygg­start

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Lisa Halldén

I den nya ak­ti­vi­tets­par­ken i Eke­by­hov lo­vas plats för ska­te­ramp, parkour­red­skap och hund­rast­gård. Nu är par­ken ett steg när­ma­re bygg­start.

Nu finns skis­sen klar för den nya ak­ti­vi­tets­park som ska byg­gas i Eke­by­hovs­da­len. Och det blir, som ti­di­ga­re lo­vats, plats för en ska­te­ramp, löp­ba­na samt red­skap för ute­gym och parkour.

Det blir även en lek­plats för bå­de små och äld­re barn, med vat­ten­lek, gung­or och klät­ter­ställ­ning­ar.

– Vi har in­te spi­kat att det blir just så stort, det kan bli en el­ler två me­ter hit el­ler dit. Men i stort sett ska det se ut som det står på skis­sen, sä­ger Kersti Burm, ute­mil­jö­för­val­ta­re i Ekerö kom­mun.

Al­la an­sök­ning­ar som be­hövs för att bör­ja byg­ga är god­kän­da.

– Så det är ba­ra att bör­ja byg­ga. Den bi­ten är klar, sä­ger hon.

Nu vän­tar plan­rit­ning­ar för dag­vat­ten, el och be­lys­ning. Se­dan ska upp­hand­ling­ar gö­ras och Kersti Burm räk­nar med bygg­start un­der vå­ren 2019.

– Jag tror att det kom­mer bli klart näs­ta höst. Det kan va­ra att nå­gon bit av lek­par- ken blir klart ti­di­ga­re, men helt klart blir det i höst 2019, sä­ger hon.

Ak­ti­vi­tets­par­ken kom­mer ock­så in­klu­de­ra en hund­rast­gård och möj­lig­he­ter finns för fler ak­ti­vi­tet­s­y­tor i an­slut­ning till par­ken i fram­ti­den.

– Det mås­te växa fram med åren. Vi vet in­te ex­akt hur, men det kom­mer växa. Det finns ytor och öns­ke­mål. Så det kom­mer bli ett pro­jekt som kom­mer växa fram med ti­den, sä­ger Kersti Burm.

Bud­ge­ten för par­ken är 3 mil­jo­ner kro­nor. Peng­ar­na kom­mer från bud­getö­ver­skot­tet 2016.

IL­LUST­RA­TION: KERSTI BURM

PLAN. Par­ken i Eke­by­hov ska in­klu­de­ra många oli­ka ak­ti­vi­tet­s­y­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.