Bygg­start av bad­hus långt bor­ta

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jo­nas Måns­son jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Be­slut togs i vint­ras. La­gom till va­let tas av­stamp för näs­ta del i bad­hus­pro­jek­tet.

Men till bygg­start är det än­nu långt.

I mars pre­sen­te­ra­de Ekerö­al­li­an­sen en bad­hus­sats­ning på Träkvis­ta­val­len. Frå­gan har va­rit ak­tu­ell i de­cen­ni­er och förts fram av oli­ka par­ti­er. I april togs ett rampro­gram från 2011 åter i bruk ef­ter be­slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Se­dan dess har myc­ket va­rit tyst. Ny­li­gen sat­tes en in­for­ma­tions­skylt upp på Träkvis­ta­val­len. Men bygg­start drö­jer.

– Det är en lång pla­ne­ring in­nan själ­va bygg­na­tio­nen kom­mer igång, bland an­nat ar­be­tet med ett pro­gram, upp­hand­ling och pro­jek­te­ring, sä­ger Jo­nas Ting­vall, kom­mu­nens fas­tig­hets­chef.

Det finns ing­et gäl­lan­de bygg­lov och vil­ken entreprenör som ska byg­ga är in­te klart.

– Det vi hål­ler på med nu är upp­hand­lings­pro­ces­sen, ta fram un­der­lag för vad vi ska ha och hur det ska se ut. Gans­ka myc­ket i de­talj. Det är vik­tigt att det blir så kon­kret som möj­ligt, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Adam Reu­ter­ski­öld (M).

Om det blir pri­vat el­ler kom­mu­nal re­gi har in­te ut­retts.

– Drifts­mäs­sigt kan det fin­nas en för­del och bätt­re ef­fekt om nå­gon an­nan dri­ver, sä­ger han.

I de­bat­ten har or­den sim­hall och bad­hus an­vänts. Där vill Adam Reu­ter­ski­öld va­ra tyd­lig.

– Det hand­lar in­te om nå­got även­tyrs­bad, sä­ger han.

Det den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten vill ha är en an­lägg­ning för mo­tions­sim­ning och möj­lig­gö­ra mer vat­ten­va­na för Ekerö­bor­na.

– Vi har pra­tat om sex 25-me­ters­ba­nor, barn­pool och höj- och sänk­bar yta för re­hab­trä­ning, sä­ger han.

För­ra vec­kan an­non­se­ra­de Mo­de­ra­ter­na om att bygg­na­tio­nen har star­tat. Det stäm­mer in­te. Adam Reu­ter­ski­öld ser det mer som att ar­be­tet har in­ten­si­fi­e­rats.

Hur ser du på att det här görs pre­cis in­nan va­let?

– Vill man så är det klart att man kan se det så. Vi vill vi­sa att det in­te ba­ra har va­rit tom­ma ord och har man­dat till de­cem­ber, sä­ger han.

Det har lo­vats att verk­sam­he­ten ska va­ra igång från 2020 el­ler 2021.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

För den som vill sim­ma in­om­hus finns fle­ra val i när­lig­gan­de kom­mu­ner. Här är någ­ra al­ter­na­tiv.(Stock­holms cent­rum för han­di­kap­pid­rott) TRIO. Si­vert Åker­ljung (KD), Ove Wallin (C) och Adam Reu­ter­ski­öld (M) av­täck­te en skylt om bad­hus­pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.