El­cy­keln har sla­git ige­nom på Mä­larö: ’’Är helt frälst’’

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Lisa Halldén

Ekerö lig­ger högt i lä­net för bi­drag till el­cyklar. En av dem som cyklar är Elin Lang­mann i Närlun­da.

– Jag är helt frälst, jag tyc­ker al­la ska skaf­fa el­cy­kel, sä­ger hon.

Det statliga bi­dra­get till el­driv­na cyklar lan­se­ra­des i feb­ru­a­ri och nu kan det förs­ta halv­å­ret sum­me­ras. 727 000 kro­nor har be­ta­lats ut till folk i Ekerö kom­mun från 1 feb­ru­a­ri till 13 au­gusti, en­ligt siff­ror från Na­tur­vårds­ver­ket, sam­man­ställ­da av Ny­hets­by­rån Sirén.

To­talt har 157 pre­mi­er be­ta­lats ut. Ut­sla­get på be­folk­ning­en har 5,7 ut­be­tal­ning­ar gjorts per tu­sen in­vå­na­re i kom­mu­nen. Det är fler än ut­be­tal­ning­ar­na i Stock- holms län som hel­het, som lig­ger på 3,9 per tu­sen in­vå­na­re.

I Stock­holm top­pas an­ta­let ut­be­tal­ning­ar av Dan­de­ryd, följd av Li­din­gö och Nac­ka. Se­dan kom­mer Ekerö som har fjär­de flest ut­be­tal­ning­ar i lä­net.

Bäs­ta in­ve­ste­ring­en Elin Lang­mann i Närlun­da köp­te sin el­cy­kel i som­ras och har kun­nat ut­nytt­ja pre­mi­en.

– Men jag ha­de nog köpt den än­då. Det är den bäs­ta in­ve­ste­ring jag gjort, sä­ger hon.

Hon job­bar vid Sol­na strand och är in­te på sin tred­je vec­ka som el­cy­kel­pend­la­re. Hon är än så länge ode­lat po­si­tiv.

– Jag mår så myc­ket bätt­re när jag kom­mer hem och har fått frisk luft och mo­tion i stäl­let för att ha sut­tit på en buss i en tim­me och va­rit på då­ligt hu­mör för att det är kö, sä­ger hon.

Det statliga bi­dra­get ges för el­driv­na cyklar, mo­pe­der, mo­tor­cyklar och vis­sa for­don för an­vänd­ning av per­so­ner med fy­sisk funk­tions­ned­sätt­ning.

Se­dan i ju­ni går det ock­så att sö­ka bi­drag för el­dri­ven ut­om­bordsmo­tor. Ma­jo­ri­te­ten av ut­be­tal­ning­ar­na gäl­ler dock just el­cyklar.

Pre­mi­en in­ne­bär att man kan sö­ka bi­drag för sin el­cy­kel som mot­sva­rar 25 pro­cent av in­köps­pri­set, med ett max­be­lopp på 10 000 kro­nor.

FO­TO: LISA HALLDÉN

PENDLING. I cy­kel­par­ke­ring­en vid Tapp­ström står det få el­cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.