Ing­en po­li­cy i kom­mu­nen kring kost­na­der i sko­lan

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Lisa Halldén lisa@ma­la­ro­tid­ning.se

Skor till skol­gym­pan, mat­säck till ut­flyk­ten el­ler en­tré­av­gift till ett mu­sei­be­sök? Ett pro­blem för många barn en­ligt en ny rap­port. Men i Ekerö kom­mun finns ing­en po­li­cy för kost­na­der i sko­lan.

Sko­lan ska va­ra gra­tis. Det slår skol­la­gen fast. Men trots det är det en­ligt för­e­ning­en Maj­blom­man van­ligt med dol­da kost­na­der i svens­ka sko­lor. Det gäl­ler till ex­em­pel mat­säck till ut­flyk­ter, frukt till ge­men­sam­ma frukt­stun­der el­ler utrust­ning till id­rot­ten.

I för­e­ning­ens gransk­ning av ar­be­tet mot barn­fat­tig­dom i svens­ka kom­mu­ner fram­går det att mer än hälf- ten av de kom­mu­ner som sva­rat sak­nar en po­li­cy för av­gif­ter i sko­lan.

In­te hel­ler i Ekerö kom­mun finns det en ut­ta­lad po­li­cy. Jo­han­nes Påls­son, för­valt­nings­chef på Bar­noch ut­bild­nings­för­valt­ning­en, me­nar att skol­la­gen är till­räck­lig och att sko­lor­na själ­va är väl­digt med­vet­na om att det in­te får kos­ta att gå i sko­lan.

– Lag­tex­ten är tyd­lig. Sko­lan ska va­ra gra­tis, punkt. Det får fö­re­kom­ma en­sta­ka kost­na­der men det ska va­ra små be­lopp och det ska ske ex­cep­tio­nellt säl­lan, sä­ger han.

Han har in­te mött någ­ra kla­go­mål an­gå­en­de even­tu­el­la kost­na­der i kom­mu­nens sko­lor.

– Det be­hö­ver ju in­te be­ty­da att det in­te fö­re­kom­mer, men det har in­te va­rit en ak­tu­ell frå­ga. Om det är ett pro­blem på Ekerö så är det ing­et jag kän­ner till, sä­ger han.

En­ligt skol­la­gen får sko­lan ta ut obe­tyd­li­ga av­gif­ter vid en­sta­ka till­fäl­len, men det är upp till hu­vud­man­nen för sko­lor­na att tol­ka vil­ken sum­ma som är en obe­tyd­lig av­gift och vad en­sta­ka till­fäl­len in­ne­bär.

En­ligt Maj­blom­man vitt­nar de an­sök­ning­ar om eko­no­miskt stöd som skic­kas till för­e­ning­en om att kost­na­der i sko­lan upp­levs som be­tung­a­de och ex­klu­de­ran­de av en del barn och för­äld­rar.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

ING­EN PO­LI­CY. Skol­che­fen Jo­han­nes Påls­son har in­te mött kla­go­mål om kost­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.