Så myc­ket har vil­lor­nas pri­ser sti­git i kom­mu­nen

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Re­dak­tio­nen re­dak­tio­nen@ma­la­ro­tid­ning.se

Trots det se­nas­te årets oro på bo­stads­mark­na­den har vil­la­pri­ser­na i Stock­holms län en kraf­tig upp­gång bakom sig. Ekerö är en av ra­ke­ter­na.

Vil­la­pri­ser­na i Stock­holms län har sti­git med 35 pro­cent un­der den se­nas­te femårs­pe­ri­o­den. Det vi­sar en sam­man­ställ­ning som Fas­tig­hets­by­rån har gjort med hjälp av Mäklar­sta­tis­tiks siff­ror.

Bland Stock­holms läns kom­mu­ner är det i Bot­kyr­ka som den störs­ta ök­ning­en har skett. Där steg priserna med 48 pro­cent mel­lan ju­li 2013 jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för 2018.

Även för Ekerös del är det en kraf­tig pri­sök­ning som pre­sen­te­ras i sam­man­ställ­ning­en. På Mä­larö­ar­na hand­lar det om en pri­sök­ning på 45 pro­cent.

Den kom­mun i Stock­holms län som har haft lägst pris­ut­veck­ling är Vax­holm. Där har det va­rit en ök­ning på el­va pro­cent un­der pe­ri­o­den.

Ök­ning över läns­snit­tet Sett till kro­nor är det Li­din­gö som lig­ger i topp. Där har den ge­nom­snitt­li­ga vil­lan ökat med nä­ra tre mil­jo­ner kro­nor i vär­de. Det kan jäm­fö­ras med läns­snit­tet som lig­ger på 1,4 mil­jo­ner kro­nor på fem år.

För Ekerös del hand­lar det även där om en ök­ning över läns­snit­tet. Ök­ning­en var näm­li­gen 1 615 151 kro­nor, det är sjun­de högst i lan­det un­der pe­ri­o­den.

Lägst pris­ut­veck­ling sett till kro­nor var även det i Vax­holm, där priserna steg med 594 690, följt av Norr­täl­je som har haft en pri­sök­ning på i snitt 867 701 kro­nor un­der pe­ri­o­den.

– Just nu är det myc­ket fo­kus på sjun­kan­de bo­stads­pri­ser. Men sett över fem år är det fort­fa­ran­de väl­digt sto­ra vär­deök­ning­ar på vil­lor. Av­matt­ning­en vi haft på se­nas­te ti­den, fram­för allt i Stock­holm, har dock gjort att skill­na­der­na mel­lan oli­ka de­lar av lan­det mins­kat, sä­ger Jo­han Eng­ström, VD på Fas­tig­hets­by­rån i ett press­med­de­lan­de.

DYRGRIP. En Ekerö­vil­la har bli­vit dy­ra­re de se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.