Dub­bel me­dal­jör i tuff kon­kur­rens

Mälarö Tidning - - Sporten - Jo­han Äl­gekrans

Det blev dubb­la me­dal­jer för Sa­ga Su­o­vanen un­der Nor­dis­ka Bal­tis­ka Mäs­ter­ska­pen i fält­täv­lan.

För­ra hel­gen av­gjor­des Nor­dis­ka Bal­tis­ka Mäs­ter­ska­pen i fält­täv­lan i Fin­land. Trots sin ringa ål­der val­de 18-åri­ga Sa­ga Su­o­vanen att stäl­la upp bland se­ni­o­rer­na i täv­ling­en som var en CIC2*, vil­ket be­ty­der att det var en in­ter­na­tio­nell två­stjär­nig klass.

Su­o­vanen vi­sa­de fram­föt­ter­na re­jält bland si­na äld­re kon­kur­ren­ter och var i högs­ta grad del­ak­tig till att det blev guld i lag, dess­utom tog hon ett brons in­di­vi­du­ellt.

– Jät­te­kul att få ri­da bland al­la äld­re och än­nu häf­ti­ga­re att ta me­dal­jer. Att ta en in­di­vi­du­ell brons­me­dalj i ett se­ni­or­mäs­ter­skap ger verk­li­gen själv­för­tro­en­de.

Nu när­mast vän­tar EMkval i Hol­land och i ok­to­ber vän­tar nya ut­ma­ning­ar för Su­o­vanen.

– Jag har kom­mit in på ATG- hopp och ta­langs ut­veck­lings­pro­gram ni­vå 3 som kom­mer bör­ja i ok­to­ber. Det kom­mer ge mig mas­sor av hjälp och in­spi­ra­tion för att bli än­nu bätt­re, av­slu­tar hon.

FO­TO: PRI­VAT

MEDALJRIK. Sa­ga Su­o­vanen med si­na två me­dal­jer ef­ter Nor­dis­ka Bal­tis­ka Mäs­ter­ska­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.