MP: En sko­la för Ekerös barn – nu

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Ul­ri­ka San­din, grupple­da­re (MP) Björn Os­berg, grupple­da­re (MP) Carl Ståhle, ord­fö­ran­de (MP)

Ing­en ska be­hö­va gå med en klump i ma­gen till sko­lan. Vi vill ha en sko­la som är ut­for­mad för bar­nen. Al­la barn ska få va­ra pre­cis så uni­ka som de är och bli be­möt­ta ut­i­från si­na för­ut­sätt­ning­ar. Barn är oli­ka och har oli­ka be­hov. Det ver­kar som om det ibland glöms bort när vi pla­ne­rar sko­lan.

Om Mil­jö­par­ti­et får väl­jar­nas för­tro­en­de här i Ekerö kom­mun kom­mer vi att ver­ka för att lä­rar­na ska få stör­re in­fly­tan­de i att pla­ne­ra verk­sam­he­ten, allt från att pla­ne­ra sko­lans fy­sis­ka mil­jö, till sche­malägg­ning, pe­da­go­gik och na­tur­ligt­vis hur be­döm­ning­en av ele­vens kun­ska­per görs. Sto­ra be­slut som för­sälj­ning av en sko­la el­ler flytt av ett hög­sta­di­um ska in­te få tas ut­an lä­ra­res in­vol­ve­ring. Ekerö kom­mun ska va­ra en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re för vå­ra lä­ra­re!

Vi vill ock­så upp­munt­ra till en ökad mång­fald i un­der­vis­nings­for­mer och er­bju­da lä­ra­re fort­bild­ning in­om om­rå­det ut­om­huspe­da­go­gik. Det främ­jar häl­san ge­nom mer fy­sisk ak­ti­vi­tet. I en ut­om­hus­mil­jö kan vi lät­ta­re an­vän­da al­la vå­ra fem sin­nen vil­ket in­te ba­ra stär­ker vå­ra kun­ska­per ut­an ock­så gör lä­ran­det mer lust­fyllt och där­med san­no­likt mer mo­ti­ve­ra­de ele­ver. He­la sko­lans lä­ro­plan finns ute i sam­häl­let. Oli­ka barn lär sig på oli­ka sätt vil­ket ock­så ta­lar för att va­ri­e­ra lä­ran­de­mil­jö­er­na i hög­re ut­sträck­ning.

Vi kom­mer att stor­sat­sa på elev­häl­san. Det är in­te rätt­vist att Ekerös barn ska ha säm­re för­ut­sätt­ning­ar att få träf­fa en ku­ra­tor, skolskö­ters­ka el­ler skolpsy­ko­log än barn i and­ra kom­mu­ner.

Vi kom­mer ock­så stär­ka stö­det till re­surstea­met för att barn med sär­skil­da be­hov ska få det stöd de har rätt till. Det är en in­ve­ste­ring i det en­skil­da bar­net men det ska­par ock­så en bätt­re ar­bets­mil­jö för lä­rar­na och klass­kam­ra­ter­na. Vi kan in­te stå på si­dan av och se den psy­kis­ka ohäl­san öka bland barn och ton­å­ring­ar ut­an att gö­ra nå­got. Vi mås­te in­ve­ste­ra i fram­ti­den NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.