Svart­sjö­fa­milj oro­as ef­ter bo­stads­avslag

BO­STAD. När andra­hands­kon­trak­tet går ut i vår kan Mi­chael astå bo­stads­lös, en­sam­stå­en­de med tre barn

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - SÄG VAD DU TYC­KER! MA­LA­RO­TID­NING.SE Jo­nas Måns­son

Med tre barn, en­sam vård­nad och ut­an jobb är bo­stads­lä­get svårt för Mi­chae­la Eken­hjälm. I vår går andra­hands­kon­trak­tet ut, men ing­en lä­gen­hets­hjälp finns att få från kom­mu­nen.

Ar­bets­lös, med tre barn och ut­gå­en­de andra­hands­kon­trakt bor hon på 30 kvadrat. Hos so­ci­al­tjäns­ten ne­kas hon bo­stads­hjälp. – Det blir dy­ra­re för sam­häl­let om jag kra­schar, sä­ger Mi­chae­la Eken­hjälm.

Ef­ter att ha läm­nat en re­la­tion som hon be­skri­ver som de­struk­tiv har Mi­chae­la Eken­hjälm en­sam vård­nad om tre barn, fem må­na­der, tre och sju år gam­la. Hon är ar­bets­lös och har be­tal­nings­an­märk­ning­ar på grund av skul­der hos Kro­no­fog­den.

Be­tal­nings­an­märk­ning­ar­na gjor­de att hon i vint­ras ne­ka­des er­bju­dan­de om ett riv­nings­kon­trakt i en av Ekerö Bo­stä­ders lä­gen­he­ter i gam­la Fä­ringsö­hem­met.

I dags­lä­get hyr fa­mil­jen en 30 kvadrat­me­ter stor som­mar­stu­ga i Svart­sjö, men det kan de in­te gö­ra så länge till.

– Jag har ett munt­ligt av­tal på stu­gan som stäc­ker sig till vå­ren 2019. Se­dan ska de byg­ga om, så i dags­lä­get har vi ing­et boende ef­ter det, sä­ger Mi­chae­la Eken­hjälm.

Hon vill bo kvar in­om kom­mu­nens grän­ser.

– Jag käm­par mig kvar i Ekerö kom­mun på grund av so­ci­al trygg­het med fa­milj, vän­ner och sko­la, sä­ger hon.

Mi­chae­la Eken­hjälm har kog­ni­ti­va svå­rig­he­ter, hon har di­a­gnos­ti­se­rad ADHD och har va­rit drab­bad av de­pres­sion. Hon har på grund av det be­vil­jats bo­en­de­stöd fy­ra tim­mar i vec­kan, men kan in­te få hjälp med en lä­gen­het till sig och bar­nen.

Hon har an­sökt om en för­sök­slä­gen­het, men fick ny­li­gen av­slag på det av so­ci­al­tjäns­ten i Ekerö kom­mun.

– De anser fort­fa­ran­de att jag är så stark och frisk att jag ska lyc­kas hit­ta en bo­stad själv till mig och mi­na barn. Det är helt omöjligt i dags­lä­get när jag in­te har nå­got jobb, är mam­ma­le­dig och har skul­der hos Kro­no­fog­den, sä­ger hon.

Psy­kisk ohäl­sa

Mi­chae­la Eken­hjälm är nyk­ter al­ko­ho­list se­dan fem år. Hon tyc­ker att det bor­de gyn­na sam­häl­let om hon kun­de få hjälp nu.

– Ha­de jag va­rit kvar i ett miss­bruk ha­de jag fått hjälp el­ler om bar­nen ha­de fa­rit så il­la att de mås­te pla­ce­ras om. Det är tra­giskt att de in­te fö­re­byg­ger. Ska jag be­hö­va ham­na där för att få hjälp. Jag har psy­kisk ohäl­sa och för­står in­te var­för de in­te hjäl­per mig in­nan jag kra­schar, sä­ger hon.

Hon tyc­ker in­te att hon har orim­ligt sto­ra krav på boende.

– Jag kun­de bo i en et­ta på

Ha­de jag va­rit kvar i ett miss­bruk ha­de jag fått hjälp el­ler om bar­nen ha­de fa­rit så il­la att de mås­te pla­ce­ras om.

30 kvadrat om jag fick bo kvar. Det är en oro att in­te ve­ta att vi kan bo kvar. Det och att det är i Ekerö är mitt en­da krav, sä­ger hon.

I det be­slut om av­slag som so­ci­al­tjäns­ten har läm­nat står att det som bru­kar gö­ras när nå­gon sak­nar bo­stad och har gjort sitt yt­ters­ta för att lö­sa si­tu­a­tio­nen är att hjäl­pa till med ett till­fäl­ligt boende.

”Då fa­mil­jen har ett boende fram till vå­ren 2019 är det­ta in­te ak­tu­ellt”, står att lä­sa i hand­ling­en.

Till­fäl­ligt boende

So­ci­al­tjäns­ten kom­men­te­rar in­te en­skil­da ären­den, men Gry Sten­berg, en­hets­chef på vux­e­nen­he­ten, ger ge­ne­rel­la svar.

– Med Ekerös be­grepps­de­fi­ni­tion i dag är en för­sök­slä- gen­het nå­got som i re­gel en­dast kan bli ak­tu­ellt ef­ter en be­vil­jad in­sats i form av trä­nings­lä­gen­het, det är en in­sats som kan le­da till ett över­ta­gan­de av kon­trak­tet och är även där­med att be­trak­ta som en in­sats som är utö­ver so­ci­al­tjäns­tens skyl­dig­het att bi­stå med. Trä­nings­lä­gen­het be­vil­jas i re­gel som en del i en re­ha­bi­li­te­rings-/vård­ked­ja som en bo­stad ” på prov” när det är oklart om per­so­nen ens har de för­må­gor som krävs för att kla­ra ett eget boende. Den in­sat­sen är till­fäl­lig, skri­ver hon i ett mejlsvar. På­ver­kar det om det finns barn i fa­mil­jen?

– So­ci­al­tjäns­ten ska all­tid ta hän­syn till barn­per­spek­ti­vet. Det är dock väl­digt vik­tigt att för­stå att so­ci­al­tjäns- ten var­ken har an­svar el­ler möj­lig­het att till­go­do­se be­ho­vet av bo­stä­der i all­män­het ut­an att bo­stads­byg­gan­de och till­gång på bo­stä­der är en bo­stads­po­li­tisk frå­ga i främs­ta rum­met. So­ci­al­tjäns­ten gör dock sitt yt­ters­ta för att er­bju­da kom­pen­sa­to­ris­ka in­sat­ser så att per­so­ner kan bli så själv­stän­di­ga som möj­ligt. Själv­fal­let ska inga barn­fa­mil­jer ris­ke­ra att stå ut­an tak över hu­vu­det, men so­ci­al­tjäns­ten kan allt­så in­te er­bju­da per­ma­nen­ta bo­stä­der oav­sett om det finns barn i fa­mil­jen el­ler in­te.

Är det lät­ta­re att få stöd om man är i ett miss­bruk än om man har ta­git sig ur det?

– Miss­bruk är i sig in­te ett kri­te­ri­um för so­ci­al­tjäns­tens in­sat­ser.

FO­TO: LISA HALLDÉN

TRÅNGT. El­la, No­va, Mi­chae­la och Dan­te bor på 30 kvadrat­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.