MUN­SÖ PÅ FILM NÄR JAPANER SPE­LAR IN MARATONMYT

Har du hört om ja­pa­nen som för­svann från OS 1912? När histo­ri­en fil­mas för ja­pansk te­ve är Ekerö och Mun­sö med på ett hörn.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

I vec­kan sam­la­des ett stort ja­panskt team på Mä­larö­ar­na för att fil­ma en te­ve­se­rie. Inför OS i To­kyo 2020 ska histo­ri­en om den ja­pans­ke ma­ra­ton­lö­pa­ren Shi­zo Kana­ku­ri näm­li­gen dra­ma­ti­se­ras. Lö­pa­ren täv­la­de i OS i Stock­holm 1912 men han gick ald­rig över mål­lin­jen. När ing­en rap­port ha­de läm­nats om att han av­bru­tit lop­pet fro­da­des my­ten om hans för­svin­nan­de.

I själ­va ver­ket ha­de Shi­zo Kana­ku­ri fått sol­sting på sträc­kan ge­nom Sol­len­tu­na. Han klev in i en träd­gård och bjöds på bul­lar och saft av fa­mil­jen som bod­de där. Se­dan res­te han hem till Ja­pan, helt ove­tan­de om att han rap­por­te­rats som för­svun­nen.

När be­rät­tel­sen nu ska bli te­ve­se­rie i Ja­pan vil­le tea­met ha en mil­jö som skul­le kun­na fö­re­stäl­la Sol­len­tu­na i bör­jan på för­ra sek­let. Va­let föll på höjden över Ekerö som­marstad och Mun­sö kyr­ka.

– Det fil­mas myc­ket i 360 gra­der och här finns det vack­ra och orör­da vid­der åt al­la håll, sä­ger pro­du­cen­ten Clau­dia Bal­boa.

De se­kven­ser som fil­mas på Mä­larö­ar­na ska fö­re­stäl­la kyrk­bac­ken i Sol­len­tu­na. När Mä­larö Tid­ning häl­sar på vid in­spel­nings­plat­sen dug­gar reg­net och tag­ning­ar­na av­bryts då och då för att vän­ta in sol och up­pe­håll.

Un­der ma­ra­ton­lop­pet 1912 var det näm­li­gen gas­san­de hett.

Shi­zo Kana­ku­ri var långt ifrån den en­da att li­da av vär­men. Hälf­ten av de 68 lö­par­na som del­tog fick bry­ta lop­pet och den por­tu­gi­sis­ka lö­pa­ren Fran­ci­sco Lá­za­ro fick väts­kebrist och av­led da­gen ef­ter lop­pet.

Här finns det vack­ra och orör­da vid­der åt al­la håll.

Text och fo­to: Lisa Halldén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.