Flytt­las­set går – det är dags att dra vi­da­re

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

S å klev vi in i september, med klar luft och kris­pi­ga äpp­len. Fort­fa­ran­de är det varmt i Mä­la­ren men många ba­da­re har för­svun­nit.

På en del håll har ka­na­dagäs­sen ta­git över bryg­gor­na och snart är det dags för dem att dra vi­da­re ock­så.

”När ska vi flyt­ta igen?” frå­ga­de ett av mi­na barn mig för­ra vec­kan. Up­pen­bar­li­gen känns den där flytt­få­gelådran hos fler än ka­na­dagäs­sen.

Och vi har fak­tiskt bott på Fä­ringsö rätt läng­re, läng­re än jag bott nå­gon­stans se­dan jag flyt­tat hem­i­från.

Men än­nu är

vi in­te re­do att läm­na ön. Ef­ter li­te dis­kus­sio­ner om vart vi skul­le ta vägen om vi in­te bod­de här tyck­te även mitt flytt­sug­na barn att Fä­ringsö än­då är him­la bra.

In­ne i stan är det för myc­ket folk och i Eng­land tving­as man in i skol­u­ni­for­mer, och skul­le det in­te bli li­te för långt till kom­pi­sar­na om man bod­de i To­kyo?

Så vi blir kvar och kan ro­ta oss än­nu li­te dju­pa­re ner i Mä­larömyl­lan. Men Mä­larö Tid­ning flyt­tar jag iväg från nu.

Det har va­rit

väl­digt spän­nan­de att ver­ka som re­por­ter på min egen hem­ma­plan och jag vill tac­ka för al­la för­tro­en­den jag har fått un­der min tid här.

Och nu ser jag fram emot att fort­sät­ta lä­sa Mä­larö Tid­ning som kom­mun­bo. Näs­ta vec­ka kom­mer Da­ni­el Cannervik till­ba­ka ef­ter sin för­äld­ra­le­dig­het och han vill gär­na hö­ra era syn­punk­ter, tan­kar och tips. ”Bom­bar­de­ra mig med mejl” häl­sar han.

Gör det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.