Krympt al­li­ans kan gö­ra va­let till ry­sa­re

Det ti­di­ga­re star­ka bor­ger­li­ga fäs­tet Ekerö går mot ett kom­mun­val med makt­skif­te som möj­ligt ut­fall

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son

Se­dan Liberalerna hop­pa­de av Ekerö­al­li­an­sen är lä­get an­norlun­da inför hel­gens val jäm­fört med för fy­ra år se­dan. Fle­ra op­po­si­tions­par­ti­er öpp­nar nu för sam­ar­be­te för ett makt­skif­te.

Li­be­ra­ler­nas av­hopp ur Ekerö­al­li­an­sen änd­rar spel­reg­ler­na. Inför sön­da­gens val är ut­gång­en yt­terst oviss.

Ef­ter va­let 2014 var det en kraf­tig ma­jo­ri­tet för Ekerö­al­li­an­sen. Mo­de­ra­ter­na, Krist­de­mo­kra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Liberalerna som då het­te Folk­par­ti­et, ha­de till­sam­mans 24 av 41 man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Ef­ter oli­ka syn i frå­gor om bland an­nat Ekerö Bo­stä­der, flyk­tingstopp och San­dud­dens sko­la val­de Liberalerna att hop­pa av al­li­an­sen i mars 2017. När vi nu står inför ett nytt val är ma­jo­ri­te­ten och op­po­si­tio­nen be­tyd­ligt när­ma­re varand­ra.

Mo­de­ra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na har un­der val­rö­rel­sen va­rit tyd­li­ga med att de till­sam­mans är en al­li­ans, även om de går till val som en­skil­da par­ti­er.

Ut­an Liberalerna är det en be­tyd­ligt sva­ga­re al­li­ans man­dat­mäs­sigt. Par­ti­ets grupple­da­re Gö­ran Hell­malm ute­slu­ter de­fi­ni­tivt ett sam­ar­be­te med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, men är i öv­rigt öp­pen för att sam­ar­be­ta med and­ra par­ti­er.

– Vi gör inga över­ens­kom­mel­ser in­nan va­let. De som rös­tar på oss ska ve­ta att vi gör allt för att fö­ra fram vår po­li­tik och de frå­gor som vi har gått till val på. Se­dan blir det en frå­ga för för­hand­ling­ar ef­ter va­let. Vi har in­te pra­tat med de and­ra par­ti­er­na. Det ra­kas­te är att in­te pra­ta in­nan val­re­sul­ta­tet är klart, sä­ger han.

Med det rå­dan­de po­li­tis­ka lä­get ser Gö­ran Hell­malm en möj­lig­het till an­nat kom­mun­sty­re än nu­va­ran­de.

– Vi är öpp­na för att fö­ra dis­kus­sio­ner med de som vill fö­ra dis­kus­sio­ner med oss och är vil­li­ga att släp­pa ige­nom så myc­ket av vår po­li­tik som möj­ligt. Det kan all­tid bli för­änd­ring­ar, även på lo­kal ni­vå. Nu­va­ran­de sty­re har en rösts över­vikt. Det krävs in­te myc­ket för­skjut­ning för att det ska fin­nas and­ra möj­li­ga kon­stel­la­tio­ner, sä­ger han.

Öpp­na för sam­tal

Op­po­si­tions­rå­det Han­na Svens­son, från det störs­ta op­po­si­tions­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, vill in­te hel­ler lo­va nå­got sam­ar­be­te in­nan va­let. Par­ti­et har dock en val­tek­nisk sam­ver­kan och de­lar politisk sek­re­te­ra­re med Väns­ter­par­ti­et.

– Vi är öpp­na för sam­tal. Jag vill se ett nytt sty­re i den

Nu­va­ran­de sty­re har en rösts över­vikt. Det krävs in­te myc­ket för­skjut­ning för att det ska fin­nas and­ra möj­li­ga kon­stel­la­tio­ner.

här kom­mu­nen och är öp­pen för en dis­kus­sion med and­ra som har vi­sio­ner och fram­tids­tro, sä­ger hon.

Hon ute­slu­ter ett sam­ar­be­ta med SD, men är i öv­rigt öp­pen. Även för röd­blått sam­ar­be­te.

– Ab­so­lut. Jag tror att det finns möj­lig­het att sam­ar­be­ta med Liberalerna. Men det be­ror på hur det går i va­let och vil­ka frå­gor som är vik­ti­gast för dem och oss. De frå­gor de hop­pa­de av al­li­an­sen på grund av är vi väl­digt över­ens om, sä­ger Han­na Svens­son.

Mil­jö­par­ti­et har un­der nu­va­ran­de man­dat­pe­ri­od le­gat nä­ra S och V. Grupple­da­ren Ul­ri­ka San­din öpp­nar även för sam­ar­be­te med det bor­ger­li­ga op­po­si­tions­par­ti­et.

– Liberalerna har ut­setts av Na­tur­skydds­för­e­ning­en som det grö­nas­te al­ter­na­ti­vet av al­li­an­sen (på riks­pla­net, reds.anm.). Dess­utom föd­des Mil­jö­par­ti­et ur den li­be­ra­la rö­rel­sen, det finns en hi­sto­risk när­het till dem, sä­ger hon.

San­no­lik för­änd­ring

Öpar­ti­ets grupple­da­re De­sirée Björk är öp­pen för di­a­log för­u­tom med SD.

– Vi är öpp­na för sam­ar­be­te el­ler val­tek­nisk sam­ver­kan för en star­ka­re po­si­tion gente­mot sty­ret. Skul­le he­la op­po­si­tio­nen få till en val­tek­nisk sam­ver­kan skul­le vi med all san­no­lik­het få till en för­änd­ring i Ekerö, sä­ger hon.

Kom­mu­nal­rå­det Adam Reu­ter­ski­öld M kän­ner att det finns ett sta­bilt sam­ar­be­te mel­lan de tre al­li­ans­par- ti­er­na. Han vill in­te fokusera på op­po­si­tio­nen.

– Vill man ha ett sta­bilt bor­ger­ligt sty­re i Ekerö finns tre par­ti­er att rös­ta på. Liberalerna har själ­va valt att in­te sam­ar­be­ta med oss. Se­dan tyc­ker jag in­te rik­tigt att den po­li­tik de går till val på häng­er ihop med det de har va­rit med och be­slu­tat, sä­ger han.

Han kän­ner ing­en osä­ker­het kring op­po­si­tions­par­ti­er­nas tan­kar om sam­ar­be­ten.

– Jag be­räk­nar in­te. Vi får se vil­ket stöd vi får. I årets val finns även en pro­centspärr. Den har in­te fun­nits i kom­mun­po­li­ti­ken och kan nog slå li­te grand, sä­ger han.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har in­te till­frå­gats ef­tersom fle­ra par­ti­er upp­ger att de in­te vill sam­ar­be­ta med dem.

JÄMNT. Se­dan Liberalerna läm­na­de Ekerö­al­li­an­sen har ga­pet mel­lan ma­jo­ri­tet och op­po­si­tion näs­tan jäm­nats ut helt.

FO­TO: DA­NI­EL CANNERVIK

Han­na Svens­son, (S).

Gö­ran Hell­man, (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.