STORSKÖRD I GENBANKEN

■■ Mä­larö­ar­nas träd dig­nar av äpp­len. Trä­den i äp­pel­gen­ban­ken i Eke­by­hovs-par­ken är ing­et un­dan­tag.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Text & fo­to: Lisa Halldén

Det är äp­pel­tid i Eke­by­hov. Men slot­tet har ing­en möj­lig­het att ta rätt på fruk­ten.

Vi skul­le öns­ka att vi kun­de ta hand om äpple­na och kanske mus­ta och säl­ja must från Eke­by­hov.

Ef­ter en tunn skörd för­ra året kom äpple­na till­ba­ka med be­sked i år. I Eke­by­hovs slottspark båg­nar äp­pel­trä­den av frukt.

Des­sa träd är del av en äp­pel­gen­bank som ska­pa­des för 20 år se­dan i ett av­tal mel­lan Ekerö kom­mun och Nor­dis­ka Genbanken för att be­va­ra gam­la äp­pel­sor­ter med an­knyt­ning till Upp­land och Mel­lans­ve­ri­ge.

Trä­den tas om hand av Sve­ri­ges Po­mo­lo­gis­ka Säll­skap som be­skär frukt­trä­den i genbanken i Eke­by­hovs slottspark var­je vår­vin­ter och höst.

– Man kan be­skä­ra för att und­vi­ka att gre­nar bryts när skör­den blir tung. Och ser man att det kom­mer bli myc­ket frukt kan man kart­gall­ra. Då blir äpple­na bätt­re ock­så, sä­ger Melin­da Eli­ass­son.

Hon är ar­bo­rist på Svensk markser­vice som har hand om sköt­seln av par­ken. Just äp­pel­trä­den är allt­så in­te de­ras an­svar men när Mä­larö Tid­ning träf­far dem i par­ken hål­ler de än­då på att så­ga av en gren på ett Cox Po­mo­na äp­pel­träd.

– Vi kör­de för­bi och såg att gre­nen bru­tits. I det här fal­let är det en kom­bi­na­tion av röt­ska­da och äp­pel­tyngd, sä­ger Melin­da Eli­ass­son.

All­män­he­ten får gär­na ploc­ka fall­frukt i par­ken. Slot­tet själ­va har in­te möj­lig­het att ta hand om skör­den.

Det finns det in­te re­sur­ser och tid till, me­nar Agneta Asp som är an­sva­rig för verk­sam­he­ter­na i Eke­by­hovs slott.

– Vi skul­le öns­ka att vi kun­de ta hand om äpple­na och kanske mus­ta och säl­ja must från Eke­by­hov. Men det skul­le i så fall få bli en egen verk­sam­het, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.