Nam­nin­sam­ling för par­ke­ring på Ka­ru­sell­plan

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Låt pend­la­re par­ke­ra på Ka­ru­sell­plan på var­da­gar. Så tyc­ker Trox­ham­mar­bon An­na Eklund. I vec­kan star­ta­de hon en nam­nin­sam­ling i den he­ta par­ke­rings­frå­gan.

Av­gifts­be­lagd par­ke­ring vid Ka­ru­sell­plan och Sta­tens fas­tig­hets­verks för­slag om en ny in­farts­par­ke­ring vid Drott­ning­holms­sko­lan väck­te star­ka käns­lor.

An­na Eklund från Trox­ham­mar har själv inga barn på sko­lan, men tog sa­ken i eg­na hän­der och ska­pa­de en di­gi­tal nam­nin­sam­ling via saj­ten skriv­un­der.com. Ge­nom den hop­pas hon på ef­fekt i form av att Ka­ru­sell­plan åt­minsto­ne mån­dag till fre­dag tillå­ter par­ke­ring i mer än sex tim­mar.

– På vec­ko­da­gar­na är det re­surs­slö­se­ri. An­vänd den då som en in­farts­par­ke­ring även om man kan få be­ta­la el­ler häm­ta ett till­stånd hos kom­mu­nen. Jag för­står in­te hur man kun­de ham­na i den här si­tu­a­tio­nen, sä­ger hon.

An­na Eklund har va­rit i kon­takt med för­äld­rar på sko­lan och kän­ner ett stöd i frå­gan. Hon tror in­te att en par­ke­ring vid sko­lan lö­ser pro­ble­met.

– Jag har mas­sor med kom­pi­sar som sit­ter i kö­er­na nu. Jag tror in­te att Kan­ton­par­ke­ring­en blir bra. Det tar mig fem mi­nu­ter ner till bus­sen och då har jag in­te spa­rat in nå­gon tid. Nu mås­te jag upp till par­ke­ring­en, knal­la ner, tryc­ka på knap­pen och hop­pas hin­na över. Det mås­te va­ra en P-plats i an­slut­ning till vägen, sä­ger hon.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

TOM. Det står få bi­lar på Ka­ru­sell­plan se­dan den av­gifts­be­la­des i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.