S vill skro­ta ron­del­len i Brom­ma­plan

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall re­dak­tio­nen@ma­la­ro­tid­ning.se

Gör Brom­maplans­ron­del­len till en fyr­vägs­kors­ning, el­ler bygg om den för att öka fram­kom­lig­he­ten. Det fö­re­slår Ekerös och Stock­holms so­ci­al­de­mo­kra­ter inför va­let.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Ekerö och Stock­holm sam­ar­be­tar om två al­ter­na­tiv för att gö­ra det lät­ta­re att pas­se­ra Brom­maplans­ron­del­len.

– Bak­grun­den är det oer­hör­da tra­fik­ka­os som finns där. Folk till­bring­ar väl­digt myc­ket tid i bi­lar och bus­sar i det här om­rå­det, och det rör in­te ba­ra Brom­ma­bor, sä­ger Jan Va­le­skog S, stads­bygg­nads­bor­gar­råd i Stock­holms stad.

I al­ter­na­tiv ett ska ron­del­len bort och bli en fyr­vägs­kors­ning, re­gle­rad av tra­fik­ljus. Spånga­vä­gen och Klä­des­vä­gen som an­slu­ter till ron­del­len skul­le få nya sträck­ning­ar och in­te gå ge­nom kors­ning­en.

I hög­tra­fik skul­le bi­lis­ter, bland an­nat Ekerö­pend­la­re, spa­ra runt fy­ra mi­nu­ter per re­sa, och än mer för bus­sar. Al­ter­na­ti­vet krä­ver tro­li­gen en ny de­talj­plan och skul­le in­ne­bä­ra mer stör­ning­ar un­der det år som skul­le krä­vas för att byg­ga om.

I al­ter­na­tiv två är ron­del­len kvar. I för­sla­get skul­le bland an­nat trånga Kvarn­backs­vä­gen bred­das och få två kör­fält in i ron­del­len.

En­ligt S skul­le tids­vins­ten i det al­ter­na­ti­vet bli runt en mi­nut per re­sa för bi­lis­ter, och än mer för bus­sar. För­sla­get skul­le in­te ska­pa li­ka sto­ra stör­ning­ar un­der om­bygg­na­den och är bil­li­ga­re än det förs­ta. Bå­da för­sla­gen in­ne­bär nya bus­skör­fält vil­ket S me­nar skul­le in­ne­bä­ra kor­ta­re res­tid för buss­re­se­nä­rer.

– Sam­ti­digt blir det en stor tids­vinst i al­ter­na­ti­vet med en fyr­vägs­kors­ning, fy­ra mi­nu­ter per re­sa, det blir ab­so­lut störst sam­hälls­nyt­ta om vi får ige­nom det, sä­ger Jan Va­le­skog.

Byg­ger för­sla­gens ge­nom­fö­ran­de på att S får ma­jo­ri­tet i bå­de Stock­holm och Ekerö?

– Jag be­dö­mer att det blir en ga­ran­ti att vi kom­mer ta tag i det här om S får sty­ra i bå­de Stock­holm och Ekerö, men hop­pas att vi ska få stöd från and­ra med, vi har dri­vit det här så långt.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Fyr­vägs­kors­ning istäl­let för ron­dell? FÖR­SLAG. Brom­maplans­ron­del­len som fyr­vägs­kors­ning? Det är ett av för­sla­gen som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.