Rakt in i het­luf­ten med på­tag­lig ring­ros­tig­het

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

När jag skri­ver mi­na krö­ni­kor bru­kar jag ge dem ett namn för att lätt kun­na hit­ta dem sen. Den här fick ar­bets­nam­net ”Åter­koms­ten”. Dra­ma­tiskt va? Li­te fil­miskt näs­tan. Men det är un­ge­fär så det känns ef­ter 14 må­na­ders från­va­ro. In­te för er såklart, de fles­ta av er har nog in­te no­te­rat att jag va­rit bor­ta. Men för mig, en helt an­nan sak. Bå­de myc­ket och li­te hin­ner hän­da på ett drygt år.

På vis­sa sätt har ti­den stått helt stil­la, som om det ba­ra hand­lat om en helt van­lig som­mar­se­mes­ter.

Min ring­ros­tig­het, mitt gans­ka bort­blåsta kon­takt­nät, de bort­glöm­da lö­senor­den och den ekan­de tom­he­ten i mejl­kor­gen vitt­nar dock om att jag va­rit bor­ta från job­bet be­tyd­ligt läng­re än en helt van­lig som­mar­se­mes­ter. Hur skri­ver man en ar­ti­kel lik­som?

Ef­ter ett fan­tas­tiskt här­ligt år med so­nen på hel­tid är jag nu gans­ka taggad på nå­got an­nat än vagn­pro­me­na­der, sand­ka­kor och Babb­lar­na. Re­do att tän­ka helt and­ra tan­kar. Vi kan kal­la det in­tel­lek­tu­ell sti­mu­lans.

Jag bör­jar väl med att ana­ly­se­ra re­sul­ta­tet av sön­da­gens val som (åt­minsto­ne i skri­van­de stund) fak­tiskt kan slu­ta li­te hursom­helst, bå­de i lo­kal- och riks­po­li­ti­ken. Spän­nan­de ju!

Så nu när jag är till­ba­ka vill jag själv­klart att ni hör av er även till mig. Ring el­ler mej­la mig – och kol­le­gan Jo­nas ock­så såklart – era tips och idéer om vad vi bor­de skri­va om i er lo­kal­tid­ning. Inga tips och idéer är för små el­ler obe­tyd­li­ga. Vem vet vad det väc­ker…

Men all­ra först tyc­ker jag att ni går och rös­tar om ni in­te re­dan gjort det.

Sen får ni gär­na hö­ra av er till mig. Kon­takt­upp­gif­ter­na hit­tar ni här ne­dan­för.

Vi hörs och ses fram­ö­ver!

DA­NI­EL CANNERVIK Ny­hets­re­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.