Nya valspär­ren kan stäl­la till det för mind­re par­ti­er

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Da­ni­el Cannervik da­ni­el@ma­la­ro­tid­ning.se

Årets val till kom­mun­full­mäk­ti­ge har en ny re­gel – en spärr på två pro­cent. För Väns­ter­par­ti­et skul­le det kun­na in­ne­bä­ra ett hot på sön­dag.

Att riks­dags­va­len har en fy­ra­pro­cents­spärr kän­ner nog många re­dan till. Från och med i år får även de kom­mu­na­la va­len en mot­sva­ran­de spärr – två pro­cent för kom­mu­ner som be­står av en val­krets och tre pro­cent för kom­mu­ner med fle­ra val­kret­sar.

Hur den nya spär­ren – två pro­cent för Ekerös del – kan kom­ma att på­ver­ka an­ta­let lo­ka­la par­ti­er i full­mäk­ti­ge vet vi först ef­ter val­da­gen. Men Gö­ran Löf­gren M, ord­fö­ran­de i Ekerö kom­muns val­nämnd, tror in­te att den får nå­gon be­ty­del­se den här gång­en.

– Jag har svårt att se att nå­got av de par­ti­er som sit­ter i full­mäk­ti­ge i dag skul­le fal­la på grund av en två­pro­cents­gräns, de är med störs­ta san­no­lik­het kvar, sä­ger han.

– Se­dan är det ju frå­gan om det på­ver­kar till ex­em­pel Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv att kom­ma in, men det är svårt att ut­ta­la sig om. Jag vet ju li­ka li­te som al­la and­ra om hur folk tän­ker rös­ta.

Spär­ren skul­le dock kun­na in­ne­bä­ra ett hot för Väns­ter­par­ti­et, som i för­ra va­let fick 2,43 pro­cent. Om par­ti­et tap­par väl­jar­stöd ris­ke­rar man att åka ur.

– Par­ti­et har li­te med­vind på riks­pla­net just nu, det mär­ker ju vi ock­så av. Vi har fått in en del nya med­lem­mar och många har hört av sig. Men li­te oro­ligt är det ju än­då med den här spär­ren, sä­ger Mik­ke Lill­man, ord­fö­ran­de för Väns­ter­par­ti­et på Ekerö. Känns den som ett hot?

– Ja, li­te grann. Men jag tror än­då att det ska gå bra, sä­ger han.

Änd­ring­en av val­la­gen som be­rör spär­rar i kom­mu­nal­va­len träd­de i kraft 2015.

FO­TO: DA­NI­EL CANNERVIK

OSÄ­KERT. Mik­ke Lill­man sit­ter i dag på Väns­ter­par­ti­ets en­da man­dat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.