För­sla­gen flö­da­de in när slotts­ä­gar­na bad om hjälp

Mälarö Tidning - - Bostadskrönika - Lisa Halldén

När de nya Kag­ge­holmsä­gar­na bad om idéer ställ­de Hel­gö­bor­na upp. Runt 500 för­slag kom in.

Kag­ge­holm har bytt äga­re och än­nu är det in­te klart vad som ska ske i slotts­om­rå­det. Det finns bland an­nat bo­stads­pla­ner för om­rå­det, men i öv­rigt är pla­ner­na till sy­nes öpp­na.

För att få in syn­punk­ter bjöd de nya fas­tig­hets­ä­gar­na Si­sy­fos in Hel­gö­bor­na, och and­ra in­tres­se­ra­de, in till en temadag 25 au­gusti. När­ma­re 600 per­so­ner kom.

– Be­sö­kar­na kom och gick i en jämn ström un­der da­gen. Det blev en pe­ak runt 12.00 men ald­rig för trångt, sä­ger as­si­ste­ran­de pro­jekt­le­da­re Ca­ro­li­ne Len­ner.

För­sla­gen läm­na­des på post-it lap­par. Runt 500 för­lag läm­na­des in.

– Flest för­slag fick vi på re­stau­rang, kafé- och ho­tell­verk­sam­het. Det var de för­slag som fick flest rös­ter, sä­ger Ca­ro­li­ne Len­ner.

And­ra för­slag som kom in var på ett yo­ga­cen­ter och häst­stall.

– Och en del vil­le ba­ra ha lugn och ro. Så det var ett brett spekt­rum, sä­ger hon.

Näs­ta steg för Si­sy­fos är nu att sam­man­stäl­la för­sla­gen och läg­ga upp en plan för om­rå­det. Det kan dock drö­ja. I vec­kan stod det näm­li­gen klart att fas­tig­hets- grup­pen har köpt den om­ta­la­de ho­tell- och re­stau­rang­an­lägg­ning­en Dra­gon ga­te ut­an­för Gäv­le.

– Så nu är det fullt upp med det, sä­ger Ca­ro­li­ne Len­ner.

I vän­tan på en plan för fram­ti­den fort­sät­ter verk­sam­he­ten på Kag­ge­holm. Folk­hög­sko­lan som nu hu­se­rar i om­rå­det kom­mer flyt­ta, men hyr si­na lo­ka­ler fram till som­ma­ren. Slot­tets rum går ock­så att hy­ra ge­nom Airb­nb och det fort­sät­ter tills­vi­da­re.

Si­sy­fos fick till­trä­de till om­rå­det där bland an­nat Kag­ge­holms slott lig­ger i slu­tet av maj. Ti­di­ga­re äg­des det av Pingst­rö­rel­sen.

IDEÉR. Kag­ge­holms äga­re har fått många för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.