Ekerö­bor på­ver­kas när par­ke­ring blir val­frå­ga

Mälarö Tidning - - Bostadskrönika - Per Brandt Lisa Halldén

Var Mä­larö­pend­la­re ska stäl­la bilen är en frå­ga i stän­dig dis­kus­sion. Nu har frå­gan om par­ke­rings­av­gif­ter bli­vit en het val­frå­ga i Stock­holms stad.

Drott­ning­holm och Bromma har va­rit po­pu­lä­ra par­ke­rings­plat­ser för bil­bur­na pend­la­re från öar­na. Men se­dan som­ma­ren är par­ke­ring­en vid Drott­ning­holm av­gifts­be­lagd. Och i ja­nu­a­ri blev sto­ra de­lar av ga­tor­na i Bromma av­gifts­be­lag­da.

De nya av­gif­ter­na i Bromma var del av en par­ke­rings­re­form i he­la Stock­holm, en re­form som nu bli­vit en het val­frå­ga.

Den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten som klub­ba­de ige­nom och har rul­lat ut den nya par­ke­rings­re­for­men är öpp­na för att ut­ö­ka av­gif­ter­na till fler om­rå­den i fram­ti­den.

”Par­ke­rings­re­for­men är po­si­tiv för sta­den. När Stock­holm väx­er kom­mer fler de­lar av sta­den att om­fat­tas av par­ke­rings­av­gif­ter”, skri­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i ett svar på en en­kät som Mä­larö Tid­nings sys­ter­tid­ning Stock­holm Di­rekt gjort.

Be­redd ut­ö­ka par­ke­ring­en Mil­jö­par­ti­et vill in­vän­ta en ut­red­ning av re­for­men, men är öpp­na för att even­tu­ellt ut­ö­ka par­ke­ring­en och Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv vill att det ska va­ra av­gifts­be­lagd par­ke­ring i he­la sta­den.

Men kritiken är skarp. De borg­li­ga al­li­ans­par­ti­er­na i Stock­holms stad är eni­ga om att re­for­men mås­te änd­ras.

”Den mås­te re­vi­de­ras för att av­gif­ter­na på rätt sätt ska för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten och mins­ka träng­seln”, skri­ver Mo­de­ra­ter­na i sitt en­kätsvar.

Liberalerna, Cen­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na vill al­la ha bil­li­ga­re par­ke­ring för mo­tor­cyklar. Liberalerna vill dess­utom för­änd­ra re­for­men för att se till att det blir bil­li­ga­re att stå på ga­tor med få bi­lar, me­dan Cen­tern vill skro­ta av­gif­ter­na för per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tion och Krist­de­mo­kra­ter­na vill ha fri par­ke­ring på lör­da­gar.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na vill ri­va upp re­for­men helt.

FO­TO: DA­NI­EL CANNERVIK

KÖ. Många bil­pend­la­re i kom­mu­nen på­ver­kas av par­ke­rings­av­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.