Nu tving­as skytte­gil­let läm­na Lovö för gott

Sta­tens fas­tig­hets­verk lo­va­de ett tän­ka ett varv till med skjut­ba­nor­na på Lovö. Men be­slu­tet kvar­står. På ons­dag ska klub­ben ha läm­nat mar­ken.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik da­ni­el@ma­la­ro­tid­ning.se

I maj för­ra året stod det klart att Mä­larö­ar­nas skytte­gil­le skulle tving­as bort för att ge plats för för­bi­fart sbyg­get. Ti­di­ga­re ha­de de bli­vit lo­va­de att ba­ra be­hö­va pa­u­sa och se­dan få fort­sät­ta sin verk­sam­het ef­ter bygg­ti­den om någ­ra år, men mar­kä­ga­ren Sta­tens fas­tig­hets­verk ha­de änd­rat sig. Skyt­teklub­bens verk­sam­het skulle nu upp­hö­ra för gott.

Ti­di­ga­re i år dök dock en till­fäl­lig ljus­ning upp när myn­dig­he­ten gick med på att fun­de­ra på sa­ken ett varv till.

– Vi står med mös­san i hand och väd­jar. Vi hop­pas på de­ras väl­vil­ja, sa­de för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Pa­trik Wet­terqvist till Mä­larö Tid­ning i vå­ras.

Höll fast vid sitt be­slut

Men fas­tig­hets­ver­ket höll till slut än­då fast vid sitt be­slut om att skjut­ba­nor­na mås­te bort från Lovö.

Nu har ären­det läm­nats över till Kro­no­fog­den. Näs­ta vec­ka ska Mä­larö­ar­nas skyt- te­gil­le ha läm­nat mar­ken för gott.

– Den 19 september kloc­kan 13 ska vi va­ra ute, se­dan jäm­nas väl allt med mar­ken. Det känns helt be­dröv­ligt, sä­ger Wal­de­mar Fa­ger­berg, som sit­ter i skyt­teklub­bens sty­rel­se.

För­e­ning­en har dri­vit de två skjut­ba­nor­na vid Till­flyk­ten på Lovö se­dan 1940-ta­let. Men vid lunch­tid på ons­dag ska mar­ken och lo­ka­ler­na ha tömts på allt som klub­ben kan tän­kas vil­ja be­hål­las.

Via sin ad­vo­kat har för­e­ning­en för­sökt få till and­ra lös­ning­ar, bland an­nat att kö­pa loss en bit mark av Sta­tens fas­tig­hets­verk. Men det har myn­dig­he­ten in­te ve­lat gå med på, be­rät­tar Wal­de­mar Fa­ger­berg.

Myn­dig­he­ten ska å sin si­da även ha för­sökt bo­ka ett mö­te strax fö­re se­mestern för att dis­ku­te­ra av­flytt­ning­en.

– Men det rann ut i san­den av nå­gon an­led­ning. Un­ge­fär sam­ti­digt fick vi ett brev från Kro­no­fog­den om att vi mås­te flyt­ta på oss, sä­ger han.

Att tving­as läm­na Lovö för gott kan bli ett hårt eko­no­miskt slag för skyt­teklub­ben, som en­ligt lag då blir skyl­dig att sa­ne­ra och åter­stäl­la mar­ken. Kost­na­der­na rör sig om mil­jon­tals kro­nor, nå­got den ide­el­la för­e­ning­en in­te har råd med.

Mä­larö Tid­ning har ut­an fram­gång sökt an­sva­rig fas­tig­hets­för­val­ta­re på Sta­tens fas­tig­hets­verk för en kom­men­tar till av­hys­ning­en.

’’Ing­et lätt be­slut’’

För drygt ett år se­dan mo­ti­ve­ra­de dock den ti­di­ga­re för­val­ta­ren Ur­ban Wahl­ström fas­tig­hets­ver­kets be­slut så här:

– Vi mås­te tit­ta på vårt upp­drag och vad vi ska för­val­ta. Skjut­ba­nor stäm­mer in­te över­ens med det upp­dra­get. Jag för­står att de är besvik­na, det var in­te ett lätt be­slut att ta, sa­de han då till Mä­larö Tid­ning.

Mä­larö­ar­nas skytte­gil­le har även till­stånd för två skjut­ba­nor i Svart­sjö. Då klub­ben ris­ke­rar att gå i kon­kurs kan även des­sa på­ver­kas av att ba­nor­na på Lovö stängs.

Vi står med mös­san i hand och väd­jar. Vi hop­pas på de­ras väl­vil­ja.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

KAS­TAS UT. Pa­trik Wet­terqvist och Wal­de­mar Fa­ger­berg i Mä­larö­ar­nas skytte­gil­le har job­bat hårt för att få stan­na på Lovö. Men näs­ta vec­ka ska de ha läm­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.