Berg kla­ra­de vik­tigt gen­rep in­för VM i höst

■■ När VM i swim­run av­gjor­des ny­li­gen vann Alex­an­der Flo­res guld på nytt ban­re­kord.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Johan Äl­gekrans

Swim­run­täv­ling­en Ö till ö Utö star­tar i Sand­hamn och pas­se­rar 24 öar på vägen fram till Utö där mål­gång­en sker. Lop­pet räk­nas som VM och är ett av de tuf­fas­te tes­ten in­om swim­run. 160 två­man­na­lag i herr, mix­ed och dam­klas­ser från 25 na­tio­ner sprang och sim­ma­de den 75 kilo­me­ter långa sträc­kan, där sim­ning­en ut­gör 10 kilo­me­ter.

Un­der per­fek­ta för­hål­lan­den med lugnt vat­ten och ljum­men luft tog sig Ekerö­bon Alex­an­der Flo­res och Fred­rik Ax­e­gård mel­lan öar­na på 7 tim­mar 39 mi­nu­ter, vil­ket var näs­tan 20 mi­nu­ter bätt­re än det ti­di­ga­re ban­re­kor­det.

– Att kom­ma i mål på re­kord­tid som et­ta känns overk­ligt, men för­hål­lan­de­na var per­fek­ta och vi var i form. Allt har stämt med trä­ning­en sista må­na­der­na och även kos­ten, topp­ning­en, själ­va ut­fö­ran­det och tak­ti­ken på täv­lings­da­gen, sä­ger Alex­an­der Flo­res. Hur var re­san från Sand­hamn till Utö? – Vi höll oss till­sam­mans med två and­ra lag i tä­ten he­la vägen, och vis av ti­di­ga­re ra­ce så var det vår tak­tik, det fick bä­ra el­ler bris­ta. Man hin­ner med en hel del men­ta­la da­lar un­der ett så långt lopp och det kän­des osä­kert in i det sista. Men så här i ef­ter­hand var det nog med nå­gon tim­me kvar som vi un­der en sim­ning kopp­la­de grep­pet. Hur kän­des det att ta gul­det ef­ter allt slit?

– Det var en fan­tas­tisk käns­la att gå i mål. Först är man ba­ra glad att få slu­ta springa, sen kom­mer ett lyc­ko­rus, id­rotts­li­gen är det vår största pre­sta­tion i li­vet, sä­ger Alex­an­der Flo­res.

Först är man ba­ra glad att få slu­ta springa, sen kom­mer ett lyc­ko­rus.

FO­TO: JAKOB EDHOLM

ET­TA. Ekerö­bon Alex­an­der Flo­res vann ny­li­gen Ö till Ö med lag­kam­ra­ten Fred­rik Ax­e­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.